කොරෝනා නිසා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා හිමියන්ට ලැබෙන සහන ​( 2020 නොවැම්බර් 28) – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා නිසා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා හිමියන්ට ලැබෙන සහන ​( 2020 නොවැම්බර් 28)

කොරෝනා නිසා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා හිමියන්ට ලැබෙන සහන ​( 2020 නොවැම්බර් 28)

කොරෝනා නිසා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා හිමියන්ට ලැබෙන සහන ​( 2020 නොවැම්බර් 28)

COVID-19 visa concessions in Australia

පහත සඳහන් තොරතුරු 2020 නොවැම්බර් 28 දින යාවත්කාලීන කරන ලද ඕස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙන් සොයාගත හැකිය:

2020 සැප්තැම්බර් 19 සිට COVID-19 වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක්වූ ඇතැම් වීසා බලපත්‍රලාභීන් සඳහා සහන ගණනාවක් ලබා ගත හැකිය.

COVID-19 සහන යනු COVID-19 දේශසීමා වැසීම, ව්‍යාපාර සීමා කිරීම් හෝ ආර්ථික පසුබෑම නිසා ඔබට අවාසි සහගත වී ඇත්නම් ඔබේ වීසා බලපත්‍රයේ ඉදිරියට යාමට ඔබට උපකාර කිරීමයි.

COVID-19 සහන කාලය තුළ පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති තාවකාලික හෝ තාවකාලික වීසා බලපත්‍රයක් ඔබ සතුව තිබේ නම් ඔබට COVID-19 සහනයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය.

COVID-19 සහන කාලය 2020 පෙබරවාරි 1 වන දින සිට ආරම්භ වන අතර එය අතුරු විධිවිධානයකි.

සහන කාලය අවසන් වන්නේ කවදාද යන්න පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් පහත වෙබ් අඩවි මඟින් ලබා ගන්න​.

COVID-19 සහන පිළිබඳ විස්තර බලන්න:

COVID-19 ගමන් සීමාවන් නිසා බලපෑමට ලක්වූ ඇතැම් පවුල් වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් සඳහා ලැබෙන සහන​:

සමහර වීසා බලපත්‍ර කාණ්ඩ සඳහා අයදුම්කරුවන් වීසා බලපත්‍රය ලබා දෙන අවස්ථාවේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත සිටිය යුතුය. COVID-19 හා සම්බන්ධ සංචාරක සීමාවන් වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන්ට, විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණ ඇති පවුල් වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන්ට බලපාන බව දෙපාර්තමේන්තුව දනී.

වීසා අයදුම්කරු ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටියදී ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත ඉල්ලුම් කර ඇති ඇතැම් පවුල් වීසා බලපත්‍ර ලබා දීමට ඉඩ සලසන වෙනස්කම් 2021 මුලදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම තාවකාලික සහනය ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින සහ COVID-19 ආශ්‍රිත දේශසීමා වසා දැමීම් හේතුවෙන් වීසා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටතට​ යාමට​ නොහැකි පුද්ගලයින්ට වේ.

මෙම​ සහනය පහත සඳහන් පවුල් වීසා උප පංති සඳහා ඇතැම් අයදුම්කරුවන්ට අදාළ වේ:

ළමා (උප පංතිය 101) වීසා
දරුකමට හදා ගැනීම (උප පංතිය 102) වීසා බලපත්‍රය
යැපෙන ළමා (උප පංතිය 445) වීසා
අනාගත විවාහ (උප පංතිය 300) වීසා බලපත්‍රය
සහකරු (උප පංතිය 309) වීසා බලපත්‍රය

වැඩිදුර තොරතුරු 2021 මුල් භාගයේදී ලබා ගත හැකිය.

මුලාශ්‍රය: https://covid19.homeaffairs.gov.au/covid-19-visa-concessions

COMMENTS