හෙට සිට වසරක් පමණ යනතුරු NSW දුම්රිය මගීන්ට දුෂ්කරතා

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුතු හෙට සිට ආරම්භ කෙරෙනවා.

වසරකට ආසන්න කාලයක් සිදු කෙරෙන මෙම අලුත්වැඩියා හමුවේ මිලියන ගණනක් වන මගී ජනතාවට දැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණදීමට සිදුවනු ඇති බවටයි අනතුරු ඇගවෙන්නේ.

ඇතැම් දුම්රිය වාර අවලංගු කිරීම් මෙන්ම නඩත්තු හමුවේ දුම්රිය සෙමින් ධාවනය කරවීම්ද මෙහිදී සිදුවනු ඇති.

කිලෝමීටර් 2000 කට ආසන්න දුර ප්‍රමාණයක් ආවරණ වන මෙම නඩත්තු සඳහා ප්‍රාන්ත රජය විසින් වෙන් කර ඇති මුදල ඩොලර් මිලියන 97 ක්.

බහුතර අලුත්වැඩියාවන් යොදාගෙන ඇත්තේ සති අන්තවලදී සහ සතියේ දිනවල රාත්‍රී කාලයේ බැවින් මගී ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා අවමවනු ඇති බව නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත බළධාරීන් සඳහන් කර සිටිනවා.

අවලංගු කෙරෙන දුම්රිය වාර සඳහා විකල්ප බස් සේවා යෙදවීමට නියමිතයි.

Full list of track works schedule and delays

July 31 to August 3 (evening)

T8 Airport and South Line
Buses replace trains between Glenfield and Sydenham, and between Sydenham and Central via the Airport.
T9 Northern Line
Buses replace trains between Hornsby and Rhodes.
Central Coast and Newcastle Line
Trains run via the T1 North Shore Line.
Central Coast and Newcastle Line (Wednesday and Thursday evening)
Trains run to a changed timetable due to trackwork between Hawkesbury River and Cowan.
South Coast Line (Thursday evening)
Buses replace trains between Port Kembla and Wollongong.

August 5 to 6 (weekend)

Metro North West Line
Buses replace Metro between Tallawong and Chatswood.
T1 North Shore and Western Line
Buses replace T1 North Shore Line trains between Berowra and Hornsby.
T1 Western Line
Richmond trains run between Richmond and Leppington.
T3 Bankstown Line
Saturday until 9.30am, buses replace trains between Bankstown and Sydenham.
T9 Northern Line
Buses replace trains between Hornsby and Strathfield.
Central Coast and Newcastle Line
Buses replace trains between Newcastle Interchange and Hornsby.
Blue Mountains Line
Trains run between Blue Mountains Line stations and Blacktown only. Bathurst trains start and end at Strathfield.
Hunter Line
Buses replace trains between Telarah and Newcastle Interchange.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.
Different train lines are expected to be impacted across the weekend.
Commuters will be most affected on the weekends, with significant work to be completed on every line across the Sydney Trains network. (Transport for NSW)

August 8 to 10 (evening)

T2 Inner West and Leppington Line , T5 Cumberland Line
Buses replace trains between Glenfield and Fairfield.
T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Cabramatta and Bankstown.
T4 Eastern Suburbs and Illawarra Line
Buses replace trains between Cronulla and Sutherland.
T2 Inner West and Leppington Line (Wednesday evening)
Buses replace the all-stations trains between Strathfield and Ashfield.

August 12 to 13 (weekend)

T2 Inner West and Leppington Line
Buses replace trains between Cabramatta and Granville. Trains run between Leppington and the City via Regents Park.
Saturday morning, buses also replace Inner West trains between Ashfield and Central.
T5 Cumberland Line
Buses replace trains between Cabramatta and Granville.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

August 14 to 17 (evening)

T4 Eastern Suburbs and Illawarra Line
Buses replace trains between Central and Bondi Junction.
Central Coast and Newcastle Line
Buses replace trains between Gosford and Hornsby.
Metro North West Line
Buses replace metro between Macquarie University and Chatswood.

August 19 and 20 (weekend)

City Circle
Trains will not run on the City Circle (T1 North Shore and Western Line, T2 Inner West and Leppington Line , T9 Northern Line).
Buses replace trains between Strathfield and Wynyard.
T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Sydenham and Central.
T4 Eastern Suburbs and Illawarra Line
Buses replace trains between Sydenham and Central.
Southern Highlands Line (Saturday daytime)
From 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.
South Coast Line (Saturday daytime)
Buses replace trains between Port Kembla and Wollongong, and between Dapto and Waterfall.
T1 North Shore and Western Line (Sunday morning)
Buses replace T1 Western Line trains between Richmond and Blacktown.
South Coast Line (Sunday morning)
Buses replace trains between Bomaderry, Kiama and Wollongong.

August 21 to August 24 (evening)

T1 North Shore and Western Line
Buses replace T1 North Shore Line trains between Hornsby and Central.
Central Coast and Newcastle Line
Buses replace trains between Newcastle Interchange and Wyong.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Metro between Macquarie University and Chatswood.
Hunter Line (Thursday morning)
Buses replace some trains between Muswellbrook and Maitland.

August 26 to 27 (weekend)

City Circle
Trains run in one direction only.
T1 North Shore and Western Line
Buses replace T1 North Shore Line trains between Hornsby and Wynyard.
T1 Western Line Penrith trains start and end at Central. Richmond trains start and end at Olympic Park.
T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Lidcombe and Sydenham.
T8 Airport & South Line
Trains run to a changed timetable and stopping pattern. Macarthur trains from the City run via Sydenham.
T9 Northern Line
Trains run between Berowra, Hornsby and Central.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

August 28 to September 1

Blue Mountains Line (major weekday)
Buses replace trains between Lithgow and Mount Victoria.
City Circle (Monday to Thursday evening)
Trains run in one direction only.
T1 North Shore & Western Line
Buses replace T1 Western Line trains between Richmond and Blacktown.
T5 Cumberland Line
Buses replace trains between Richmond and Blacktown.
Central Coast & Newcastle Line
Buses replace trains between Newcastle Interchange and Wyong.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Metro between Macquarie University and Chatswood.
South Coast Line (Thursday)
Buses replace trains between Port Kembla and Wollongong.

September 2 to 3 (weekend)

City Circle
Trains run in one direction only.
T1 North Shore & Western Line
Buses replace T1 Western Line trains between Emu Plains and Blacktown. Trains start and end at Central.
T1 North Shore Line trains start and end at Wynyard. Saturday night, buses replace trains between Berowra and Hornsby.
T8 Airport & South Line
Trains run to a changed timetable and stopping pattern. Macarthur trains to the City run via Sydenham.
T9 Northern Line
Trains start and end at Central.
Blue Mountains Line
Buses replace trains between Bathurst, Lithgow and Blacktown.
Central Coast & Newcastle Line
Saturday night, buses replace trains between Wyong and Hornsby.

September 4 to 8

Blue Mountains Line (major weekday)
Buses replace trains between Lithgow and Mount Victoria.
City Circle (Monday to Thursday evening)
Trains run in one direction only.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Metro between Macquarie University and Chatswood.
T2 Inner West & Leppington Line (Wednesday evening)
Buses replace the all-stations Inner West trains between Strathfield and Ashfield.

September 9 to 10 (weekend)

City Circle
Trains will not run on the City Circle.
T1 North Shore & Western Line
T1 North Shore Line trains run between Berowra and Wynyard only. T1 Western Line trains start and end at Central.
T2 Inner West & Leppington Line
Buses replace Leppington trains between Glenfield and Liverpool, and the all-stations Inner West trains between Strathfield and Central.
Trains run between Leppington and Central via the Airport, and between Liverpool and Olympic Park.
T3 Bankstown Line
Trains start and end at Sydenham.
T9 Northern Line
Trains start and end at Central.
South Coast Line
Buses replace trains between Bomaderry and Wollongong.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

September 11 to 14 (evening)

T1 North Shore & Western Line
T1 Western Line trains make extra stops at some stations between Homebush and Central.
T2 Inner West & Leppington Line
The all-stations Inner West trains will not run. Leppington trains make extra stops.
T9 Northern Line
Trains make extra stops at stations between Strathfield and Central.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Metro between Macquarie University and Chatswood.
T1 North Shore & Western Line (Tuesday evening)
Buses replace T1 North Shore Line trains run between Berowra and Hornsby.
Central Coast & Newcastle Line (Tuesday evening)
Buses replace trains between Gosford and Hornsby.

September 16 to 27 (weekend)

City Circle
Trains run in one direction only.
T2 Inner West & Leppington Line
Buses replace trains between Leppington and Glenfield.
T8 Airport & South Line
Buses replace trains between Glenfield, Sydenham and Central via the Airport.
South Coast Line
Saturday morning, buses replace trains between Port Kembla and Wollongong, and between Dapto and Waterfall.
Sunday morning buses replace trains between Bomaderry, Kiama and Wollongong.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

September 18 to 21 (evening)

T1 North Shore & Western Line
Buses replace T1 North Shore Line trains between Berowra and Hornsby.
Central Coast & Newcastle Line
Buses replace trains between Gosford and Hornsby.
Hunter Line (Tuesday morning)
Buses replace some trains between Muswellbrook and Maitland.

September 23 to 24 (weekend)

T2 Inner West & Leppington LineT5 Cumberland Line
Buses replace trains between Leppington and Liverpool.
T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Lidcombe and Sydenham.
T8 Airport & South Line
Buses replace trains between Macarthur and East Hills.
Southern Highlands Line
Buses replace trains between Goulburn, Moss Vale and East Hills.

September 25 to 29

T3 Bankstown Line (major weekday)
Buses replace trains between Lidcombe and Sydenham.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line (Monday to Thursday evening)
Buses replace trains between Central and Bondi Junction.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday)
Buses replace Metro between Tallawong and Chatswood.
South Coast Line (Thursday morning)
Buses replace trains between Port Kembla and Wollongong.

September 30 to October 2 (long weekend)

T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Lidcombe and Sydenham.
South Coast Line
Buses replace trains between Port Kembla and Wollongong.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

October 3 to 5

T3 Bankstown Line (major weekday)
Buses replace trains between Lidcombe and Sydenham.
Hunter Line
Buses replace trains between Scone and Maitland. Wednesday and Thursday night, buses replace trains between Scone, Dungog and Newcastle Interchange.
T7 Olympic Park Line (Wednesday to Thursday)
Buses replace trains between Olympic Park and Lidcombe.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Metro between Tallawong and Chatswood.
T2 Inner West & Leppington Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Inner West trains between Strathfield and Central.

October 7 to 8 (weekend)

Metro North West Line
Buses replace Metro between Tallawong and Chatswood.
T2 Inner West & Leppington Line , T5 Cumberland Line
Sunday morning, buses replace trains between Cabramatta and Granville.
T3 Bankstown Line
Saturday night, buses replace trains between Bankstown and Central.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Buses replace trains between Waterfall, Cronulla and Central.
South Coast Line
Buses replace trains between Dapto and Central, and between Port Kembla and Wollongong.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

October 9 to 12 (evening)

T1 North Shore & Western Line
Buses replace T1 North Shore Line trains between Hornsby and Central.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Buses replace trains between Sutherland and Hurstville.

October 14 to 15 (weekend)

City Circle
Trains will not run on the City Circle.
T1 North Shore & Western Line
T1 North Shore Line trains run between Hornsby and Wynyard only.
T1 Western Line Penrith trains start and end at Central.
Richmond trains run to and from Leppington.
T2 Inner West & Leppington Line
Buses replace the all-stations Inner West trains between Strathfield and Central.
Trains run between Leppington and Olympic Park.
T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Lidcombe and Bankstown.
T8 Airport & South Line
Revesby trains start and end at Central via the Airport. Macarthur trains start and end at Sydenham.
Saturday morning, buses replace the all stations Revesby trains between Revesby and Wolli Creek.
T9 Northern Line
Trains run between Berowra, Hornsby and Central.
South Coast Line
Saturday morning, buses replace trains between Dapto, Port Kembla and Waterfall.
Sunday morning, buses replace trains between Bomaderry and Wollongong.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

October 16 to 19 (evening)

City Circle
Trains will not run on the City Circle. Use T1, T4 and T9 trains, the light rail or local buses to get around the City.
T1 North Shore & Western Line
Buses replace T1 North Shore Line trains between Berowra and Hornsby.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Buses replace trains between Cronulla and Sutherland.
Central Coast & Newcastle Line
Buses replace trains between Gosford and Hornsby.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Metro between Macquarie University and Chatswood.
Hunter Line (Thursday morning)
Buses replace some trains between Muswellbrook and Maitland.

October 21 and 22 (weekend)

T1 North Shore & Western Line
Buses replace T1 Western Line trains between Richmond and Riverstone.
T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Cabramatta, Lidcombe and Sydenham.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Buses replace trains between Cronulla, Waterfall and Hurstville.
South Coast Line
Trains run between South Coast Line stations and Sutherland only.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

October 23 to 26 (evening)

T8 Airport & South Line
Buses replace trains between Glenfield, Sydenham and Central via the Airport.
T9 Northern Line
Buses replace trains between Epping and Strathfield.
Central Coast & Newcastle Line
Trains run via the T1 North Shore Line.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday)
Buses replace Metro between Macquarie University and Chatswood.
South Coast Line (Thursday morning)
Buses replace trains between Port Kembla and Wollongong.

October 28 and 29 (weekend)

T1 North Shore & Western Line
Buses replace T1 North Shore Line trains between Berowra and Gordon.
T1 Western Line Richmond trains run between Richmond and Olympic Park only.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Saturday and Sunday morning, some trains start or end at Hurstville or Sutherland. You may need to change trains to continue your journey.
T9 Northern Line
Buses replace trains between Hornsby and Strathfield.
Central Coast & Newcastle Line
Buses replace trains between Newcastle Interchange and Hornsby.
Hunter Line
Buses replace trains between Scone, Dungog and Newcastle Interchange.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

October 30 to November 2 (evening)

T2 Inner West & Leppington Line , T5 Cumberland Line
Buses replace trains between Glenfield and Fairfield.
T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Cabramatta and Bankstown.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Trains will not stop at Wolli Creek. Buses run between Arncliffe, Wolli Creek and Sydenham.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Metro between Macquarie University and Chatswood.
T2 Inner West & Leppington Line (Wednesday evening)
Buses replace Inner West trains between Strathfield and Central.

November 4 and 5 (weekend)

T1 North Shore & Western Line
T1 Western Line Buses replace trains between Parramatta and Olympic Park.
T2 Inner West & Leppington Line
Buses replace trains between Merrylands and Olympic Park.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Buses replace trains between Cronulla and Sutherland.
Blue Mountains Line
Trains run between Blue Mountains Line stations and Blacktown only.
Southern Highlands Line
Saturday from 10am to 4pm, buses replace trains between Campbelltown and Moss Vale.

November 6 to 9 (evening)

City Circle
Trains run in one direction only.
T1 North Shore & Western Line
T1 Western Line trains make extra stops at some stations between Homebush and Central.
T2 Inner West & Leppington Line
The all-stations Inner West trains will not run. Leppington trains make extra stops.
T9 Northern Line
Trains make extra stops at stations between Strathfield and Central.
Blue Mountains Line
Buses replace trains between Lithgow and Penrith.
Metro North West Line (Tuesday to Thursday evening)
Buses replace Metro between Macquarie University and Chatswood.

November 11 to 12 (weekend)

T2 Inner West & Leppington Line , T5 Cumberland Line
Buses replace trains between Glenfield and Fairfield. Each night buses also replace trains between Leppington and Glenfield.
Saturday morning, buses also replace Inner West trains between Ashfield and Central.
T3 Bankstown Line
Buses replace trains between Cabramatta, Lidcombe and Sydenham.
T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Trains will not stop at Wolli Creek. Buses run between Arncliffe, Wolli Creek and Sydenham.
T8 Airport & South Line
Buses replace trains between Macarthur and Glenfield. Each night buses also replace trains between Glenfield and East Hills.

November 13 to 16 (evening)

T4 Eastern Suburbs & Illawarra Line
Buses replace trains between Cronulla and Sutherland.
T9 Northern Line
Buses replace trains between Hornsby and Epping.
Central Coast & Newcastle Line
Trains run via the T1 North Shore Line.
City Circle (Monday evening)
Trains run in one direction only.

ඔස්ට්‍රේලියානු ළමයින්ට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න බැරිවෙන ලකුණු

මෙරට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සඳහා වයස් සීමාවන් බලපැවැත්වෙන නව ක්‍රියාමාර්ග හඳුන්වා දෙන්නැයි සිදු කෙරෙන ඉල්ලීම් වැඩි වෙමින් ඇතැයි වාර්තා වනවා.

Read More »

ශ්‍රී ලංකා ජනපති සහ ඉලෝන් මස්ක් අතර හමුවක්

ඉන්දුනීසියාවේ නිල සංචාරයක නිරත ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ලොව ප්‍රධාන පෙළේ ධනවතෙක් ලෙස සැලකෙන ටෙස්ලා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මෙන්ම ට්විටර් සමාගමේ හිමිකරු වන ඉලෝන් මස්ක් හමුවී තිබෙනවා.

Read More »

සිඩ්නිහි තවත් පිහි ඇනුමකින් පොලිස් නිලධාරියෙක් රෝහලේ

සිඩ්නි නුවර සීබීඩීහි එලිසබෙත් වීදියේ දී පොලිස් නිලධාරියකුගේ හිසට පිහියෙන් ඇන බරපතල තුවාල සිදු කිරීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Read More »