ශ්‍රී ලංකාවට වාහන ආනයනය කිරීම තවදුරටත් තහනම් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවට වාහන ආනයනය කිරීම තවදුරටත් තහනම් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවට වාහන ආනයනය කිරීම තවදුරටත් තහනම් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවට වාහන ආනයනය කිරීම තවදුරටත් තහනම් කෙරේ.

Importation of vehicles to Sri Lanka will continue to be banned.

වාහන ආනයනය කිරීමේ තහනම තවත් වසරක කාලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

මෙම තහනම හේතුවෙන් ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියනයක මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකියාව ඇති බව අමාත්‍යාංශය අනුමාන කර ඇත​.

ශ්‍රී ලංකාවට​ අවශ්‍ය වාහන ප්‍රමාණවත් තරම් ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කලද වාහන ආනයනකරුවන් ප්‍රකාශ කරන්නේ වාහන ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දිය යුතු බවයි.

COMMENTS