අලුත් පරපුරට තවත් පාරක්.. වසන්‍ත දුග්ගන්නාරාලගේ පුත් සඳලින්ඳු. අතීත ගැමි ර​ස සින්ඳු කලාව අහලම බලන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අලුත් පරපුරට තවත් පාරක්.. වසන්‍ත දුග්ගන්නාරාලගේ පුත් සඳලින්ඳු. අතීත ගැමි ර​ස සින්ඳු කලාව අහලම බලන්න​.

අලුත් පරපුරට තවත් පාරක්.. වසන්‍ත දුග්ගන්නාරාලගේ පුත් සඳලින්ඳු. අතීත ගැමි ර​ස සින්ඳු කලාව අහලම බලන්න​.

අලුත් පරපුරට තවත් පාරක්..
වසන්‍ත දුග්ගන්නාරාලගේ පුත් සඳලින්ඳු.
අතීත ගැමි ර​ස සින්ඳු කලාව අහලම බලන්න​.Artist:- Sandalindu Duggannarala
Lyrics:- Wasantha Duggannarala
Melody:- Sahan Ranwala
Music composed & Mix by : Thusith Niroshana | T-Lab Studios
Mastered by: Demin perera | T-Lab Studios

https://www.youtube.com/watch?v=9asbrzM24jA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IvMrVBjTrqca0LSRA4rAm7bU7kGl16hvCHljQyx9GEclJPac3_7r0iGY

COMMENTS