ඔස්ටේ්‍රලියාව පුරා එක් එක් ප්‍රාන්තයේ ඉන්ධන මිළ අඩුම ප්‍රදේශ මෙන්න

ඔස්ටේ්‍රලියාව පුරා ඉන්ධන මිළ ගණන් කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ යාමත් සමග එක් එක් ප්‍රාන්තයේ තෙල් මිළ අඩුම ප්‍රදේශ පිළිබඳ තොරතුරු නිකුත් කර තිබේ.

ඒ පහත පරිදියි.

Sydney

Canterbury Bankstown – $1.89

Casula- $1.91

Melbourne

Epping – $1.84

Baybrook – $1.86

Brisbane

Lytton – $ 1.85

Indooroopily – $2.09

Adelaide

Magill – $2.09

Hindmarsh – $2.15

Perth

Ubiaco – $1.93

Mount Lawley – $1.97

Darwin

Winnellie – $2.03

Darwin’s central district – $2.05

Canberra

Majura Park – $1.96

Fyshwick – $1.99

Hobart

Moonah – $2.13

South Hobart – $2.14

 

SOURCE : https://petrolspy.com.au/list

https://www.7news.com.au/news/australia/when-will-fuel-prices-drop-in-australia-and-where-to-find-the-cheapest-petrol-in-your-postcode-c-6048445