ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යංශයේ කොන්සියුලර් සේවා යළිත් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යංශයේ කොන්සියුලර් සේවා යළිත්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යංශයේ කොන්සියුලර් සේවා යළිත්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ කොන්සියුලර් සේවා යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.

සතියේ වැඩ කරන දිනවල පෙරවරු 07.30 සිට පස්වරු 03.00 දක්වා කොන්සියුලර් සේවා සැපයීම ආරම්භ කර ඇත.

අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයට පැමිණෙන පුද්ගලයන් සඳහා සෞඛ්‍ය නිර්දේශ යටතේ කොන්සියුලර් සේවා සැපයීම ආරම්භ කර ඇත.

විදේශ අමාත්‍යංශය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක මෙය සඳහන්.

පැමිණීමට පෙර මාර්ගගත ක්‍රමයට දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කරවා ගත යුතු වනවා.