කැන්බරා පාසලක ගෑස් කාන්දුවක් – සිසුන් සිය ගණනක් ඉවත් කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කැන්බරා පාසලක ගෑස් කාන්දුවක් – සිසුන් සිය ගණනක් ඉවත් කරයි

කැන්බරා පාසලක ගෑස් කාන්දුවක් – සිසුන් සිය ගණනක් ඉවත් කරයි

කැන්බරා නගරය ආසන්නයේ පාසලක ගෑස් කාන්දුවක් හේතුවෙන් සිසුන් සිය ගණනක් ඉන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

Queanbeyan East Public School නම් අදාළ පාසලට මේ වනවිට ගිනි නිවීම් භටයන් පැමිණ ඇති බව සඳහන්.

සිසුන් හා ගුරුවරුන් 300 කට ආසන්න පිරිසක් මෙලෙස ඉවත් කර ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

COMMENTS