අපනයන මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ගෙන්වා ගැනීම ගැන මහ බැංකුවෙන් ගැසට් නිවේදනයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අපනයන මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ගෙන්වා ගැනීම ගැන මහ බැංකුවෙන් ගැසට් නිවේදනයක්!

අපනයන මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ගෙන්වා ගැනීම ගැන මහ බැංකුවෙන් ගැසට් නිවේදනයක්!

අපනයනය මගින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලැබීම සහ එකී මුදල් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අදාළ රීතීන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෑම භාණ්ඩ අපනයනකරුවෙකුම, නැවත දැනුම්දෙන තුරු, අපනයනය කරන ලද සියලු භාණ්ඩවලට අදාළව අපනයනය කිරීමෙන් ලද මුදල්, භාණ්ඩ නැව්ගත කරන ලද දිනයේ සිට දින 180 ක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්විය යුතුයි.

එසේම සෑම භාණ්ඩ අපනයනකරුවෙකුම මේ යටතේ ඉල්ලා ඇති පරිදි අපනයනය මගින් ලද මුදල් ලැබුණු වහාම, බලපත්‍රලාභී බැංකුවක් මගින් එකී අපනයනය මගින් ලද මුළු මුදලින් 25% ක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු බවට අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුටත් කියා සිටිනවා.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්…

COMMENTS