ශ්‍ර්‍රී ලංකා ගුවන් තොටුපළ ජනවාරි 21 සිට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින්ට නැවත​ විවෘත වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍ර්‍රී ලංකා ගුවන් තොටුපළ ජනවාරි 21 සිට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින්ට නැවත​ විවෘත වේ.

ශ්‍ර්‍රී ලංකා ගුවන් තොටුපළ ජනවාරි 21 සිට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින්ට නැවත​ විවෘත වේ.

ශ්‍ර්‍රී ලංකා ගුවන් තොටුපළ ජනවාරි 21 සිට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින්ට නැවත​ විවෘත වේ.

ජනවාරි 21 දින සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරකයින්ට ගමන් කිරීමට ඉඩ සැලසෙන අතර එම සංචාරකයින් ගේ ආරක්‍ෂාව සහ රටේ ආරක්‍ෂාව ගැන සලකා බලා උපදෙස් මාලාවක් https://www.srilanka.travel/helloagain/ යන වෙබ් අඩවිය මඟින් නිකුත් කර ඇත​.

පහතින් දක්වා ඇත්තේ සංචාරකයින් යොමු කර ඇති ප්‍රශ්න සහ ඒවාට පිළිතුරු ඇතුලත් සටහනකි. (මූලාශ්‍රය​:https://sltda.gov.lk/storage/common_media/SLTPB_FAQ%20LEAFET%20-%20as%20at%2016-1-20212235964540.pdf)

 

COMMENTS