වසංගත සමයේ ජනයා සීමාවක් නොමැතිව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම (Panic buying) වැලැක්වීම සඳහා ගොඩ නැගූ App එකක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වසංගත සමයේ ජනයා සීමාවක් නොමැතිව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම (Panic buying) වැලැක්වීම සඳහා ගොඩ නැගූ App එකක්!

වසංගත සමයේ ජනයා සීමාවක් නොමැතිව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම (Panic buying) වැලැක්වීම සඳහා ගොඩ නැගූ App එකක්!

වසංගත සමයේ ජනයා සීමාවක් නොමැතිව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම (Panic buying) වැලැක්වීම සඳහා ගොඩ නැගූ App එකක්!

“Essentials Stalker” යනු කොරෝනා වසංගතය හමුවේ පාරිභෝගිකයින් ‘ සීමාවක් නොමැතිව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම (Panic buying) වැලක්වීම’ සඳහා ගොඩ නැගූ යෙදුමකි.

මෙම යෙදුම මඟින් ජනයාට ඉතා පහසුවෙන් සහ ඉක්මණින් “අත්‍යවශ්‍ය දේ සොයා ගැනීමට” සහ සීමාවක් නොමැතිව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම වළක්වා ගැනීමට උදව් වන බව වොලොන්ගොං ප්‍රදේශයේ මුහම්මද් හුසේන් ජෆ්රි තමා විසින් නිර්මාණය කළ මෙම යෙදුම ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටී.

Essentials Stalker යෙදුම මඟින් භාණ්ඩවලට ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති කාලවලදී සොයා ගැනීමට අපහසු භාණ්ඩ කොතැනදැයි පාරිභෝගිකයින්ට දැනගත හැකිය.

“මෙම යෙදුම ලෝකයේ ඕනෑම තැනක භාවිතා කළ හැකි අතර එය එක් භූගෝලීය ස්ථානයකට පමණක් සීමා නොවේ.” ජෆ්රි තවදුරටත් අදහස් දැක්වීය​.

(7News)

COMMENTS