නත්තල් නිවාඩුවට මෙල්බර්න් අගනුවර නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමට වවුචරයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නත්තල් නිවාඩුවට මෙල්බර්න් අගනුවර නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමට වවුචරයක්!

නත්තල් නිවාඩුවට මෙල්බර්න් අගනුවර නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමට වවුචරයක්!

නත්තල් නිවාඩුවට මෙල්බර්න් අගනුවර නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමට වවුචරයක්!

Free parking in Melbourne’s CBD before and during the Christmas holidays!

නත්තල් සමයේදී මෙල්බර්න් අගනුවර නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සඳහා පහසුකම් ඉඩ සලසා ඇත​. 

සඳුදා City of Melbourne ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ සියලුම මෙල්බන් වාසීන් කළ යුත්තේ වවුචරයක් බාගත කර මුද්‍රණය කිරීම පමණක් බවයි.

ඔවුන්ට එය දෙසැම්බර් 1 සිට ජනවාරි 3 දක්වා නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සඳහා තම වාහනයේ ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය.

වවුචරය වලංගු වන්නේ කොළ පැහැති ලාංඡන සහිත​ ප්‍රදේශවල පමණක් වන අතර රතු කලාපවල හෝ ආබාධිතයින් සඳහා වෙන් කරවා ඇති ස්ථානවල​ නොවේ.

වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානයකට කාල සීමාවන් තිබේ නම්  සෑම කෙනෙකුටම වාහන නැවැත්වීමේ එම කාල සීමා වලට යටත් වේ. 

නගරය තුළ වාහන නැවැත්වීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් පැයකට ඩොලර් 7 ක් වන අතර නගරයෙන් පිටත පැයකට ඩොලර් 4 කි.

මෙම වවුචරය සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න​. 

https://www.melbourne.vic.gov.au/parking-and-transport/parking/parking-locations-fees/Pages/free-parking-december.aspx?fbclid=IwAR1Amz2bjfc0_2siuVYYbU5haX6Zo4BMAi_nq7r6YI9qk6jPjwoxrH5BX9g

(7News)

COMMENTS