ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 107දක්වා ඉහළට​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 107දක්වා ඉහළට​.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 107දක්වා ඉහළට​.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 107දක්වා ඉහළට​.

The number of coronavirus deaths in Sri Lanka reached 107.

ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් කොරෝනා මරණ 08ක් ඊයේ (27) දිනයේ වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව, සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 107දක්වා ඉහළ යනවා.

COMMENTS