නිවු සවුත් වේල්ස් First home buy මුද්දර ගාස්තු සහනය අද සිට ඉහළට

First home buyers

පළමුවරට නිවසක් මිළදී ගන්නා පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් (first home buy) ලබාදෙන මුද්දර ගාස්තු සහනය ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය තුළ අද සිට බලාත්මක වනවා.

ඒ අනුව මෙතෙක් ඩොලර් 650,000 ක උපරිම වටිනාකමක් සහිත නිවසක් සඳහා පැවති මුද්දර ගාස්තු අය නොකිරීම ඩොලර් 800,000 ක වටිනාකමක් දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එමෙන්ම මෙතෙක් ඩොලර් ලක්ෂ 08 ක උපරිම වටිනාකමක් සහිත නිවාස සඳහා පැවති මුද්දර ගාස්තු සහනය ඩොලර් මිලියනය දක්වා වැඩි කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

මෙම අවස්ථා 02 ම සඳහා පළමු වරට නිවසක් මිළදී ගන්නන් 13,000 කට පමණ අදාළ වරප්‍රසාදය හිමිවනු ඇති බවටයි තක්සේරු කර ඇත්තේ.

ඔවුන්ට අවම වශයෙන් ඩොලර් 31,090 ක සහනයක් හිමිවනු ඇති බවද සඳහන්.

Property price Previous stamp duty New stamp duty Savings
$700,000 $10,363 $0 $10,363
$750,000 $20,727 $0 $20,727
$800,000 $31,090 $0 $31,090
$850,000 $33,340 $10,023 $23,318
$900,000 $35,590 $20,045 $15,545
$950,000 $37,840 $30,068 $7773
$990,000 $39,640 $38,086 $1555

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »