වික්ටෝරියා හි නවතම කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන​! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා හි නවතම කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන​!

වික්ටෝරියා හි නවතම කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන​!

වික්ටෝරියා හි නවතම කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන​!

Coronavirus exposure site update in Victoria! 

පහත​ සඳහන් දිනයන්හි ඕනෑම ස්ථානයකට සහභාගී වූ ඕනෑම අයෙකුට රෝග ලක්ෂණ සඳහා නිරීක්ෂණය කරන ලෙස​ බලධාරීන් උපදෙස් දී ඇත.

  • Coles Glenroy (20 Oct, 12pm-12:15pm)
  • Craigieburn දුම්රිය ගමන් පථය​ (21 Oct)
    – ආසාදිතයා දුම්රියෙන් Glenroy, North Melbourne සහ​ Yarraville අතර ගමන් කර ඇත​.(6am-6:45am)
    – ආසාදිතයා දුම්රියෙන් Yarraville, North Melbourne සහ Glenroy අතර ගමන් කර ඇත​. (1:15pm-2pm)

COMMENTS