වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට එන සංචාරකයින්ට නිරෝධායන සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස විද්‍යුත් අත් ඔරලෝසු! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට එන සංචාරකයින්ට නිරෝධායන සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස විද්‍යුත් අත් ඔරලෝසු!

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට එන සංචාරකයින්ට නිරෝධායන සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස විද්‍යුත් අත් ඔරලෝසු!

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට එන සංචාරකයින්ට නිරෝධායන සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස විද්‍යුත් අත් ඔරලෝසු!

Electronic wristbands under consideration to keep track of returned travellers in Victoria as part of home quarantine plan

නිවෙස් නිරෝධායන සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස වික්ටෝරියා හි ආපසු පැමිණෙන​ සංචාරකයින් පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා විද්‍යුත් අත් ඔරලෝසු (Electronic wristbands) ගැන​ සලකා බලමින් සිටී.

මෙමඟින් ප්‍රාන්තය තුල වෙසෙන​ විදෙස් සංචාරකයින් පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා විද්‍යුත් නිරීක්ෂණ ඉතා ඉක්මණින් ලබා ගත හැකි වේ.

මැයි මාසයේ සිට ගැටළු වලින් පීඩා විඳි හෝටල් නිරෝධායන පද්ධතිය අර්ධ වශයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා තාක්‍ෂණය භාවිතා කිරීම පිළිබඳව වික්ටෝරියානු රජය සලකා බලමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

GPS සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රොනික් අත් ඔරලෝසු සොයා ගැනීම් උපකරණ සෞඛ්‍ය හා අධිකරණ දෙපාර්තෙම්න්තුව විසින් සොයා බලනු ලැබේ.

තවමත් වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් ගෙන්වා ගැනීම් අත් හිටුවා ඇති අතර මේ පිළිබඳව රජයට ඇති දැඩි බලපෑම හේතුවෙන් මෙවැනි තීරණයක් ගත් බව සඳහන්.

COMMENTS