ලංකාවෙන් යන්න වීසා ඉල්ලන සියල්ලන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලංකාවෙන් යන්න වීසා ඉල්ලන සියල්ලන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

ලංකාවෙන් යන්න වීසා ඉල්ලන සියල්ලන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කොන්සල් අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන කොන්සියුලර් කර්තව්‍ය සම්බන්ධයෙන් වන ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ ජනවාරි මස 01 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාළ ගාස්තු සංශෝධනය සිදුකිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා ගැසට් නිවේදනය ද නිකුත් කර ඇත.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කොන්සල් අංශය මගින් සහ එහි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මගින් ඉටුකරනු ලබන කොන්සල් කර්තව්‍ය සම්බන්ධයෙන් වන ගාස්තු මෙමගින් සංශෝධනය කර තිබේ.

ඒ අනුව විභාග සහතික සත්‍ය බවට සහතික කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් 500 සිට රුපියල් 800 දක්වාත්, විදේශ ජාතිකයෙකුට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නිකුත් කරනු ලබන යම් ලේඛනයක් සත්‍ය බවට සහතික කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් 1,500යේ සිට රුපියල් 3,000 දක්වාත් ඉහළ දමා ඇත.

ඊට අමතරව විදේශ රටවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල හෝ දූත කාර්යාල මගින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛන සහතික කිරීමේ ගාස්තු ද ලබන වසරේ ජනවාරි මස පළමු වනදා සිට ඉහළ දමා තිබේ.

උප්පැන්න සහතිකයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු, මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු, විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු මෙන්ම ලේඛනවල නිත්‍යානුකූලභාවය සනාථ කිරීමේ සහතික ගාස්තු ද ඉහළ දමා ඇත.

COMMENTS