නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නියෝජ්‍ය අගමැති John Barilaroට තම රියදුරු බලපත්‍රය​ අහිමි  වන ලකුණු!  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නියෝජ්‍ය අගමැති John Barilaroට තම රියදුරු බලපත්‍රය​ අහිමි  වන ලකුණු! 

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නියෝජ්‍ය අගමැති John Barilaroට තම රියදුරු බලපත්‍රය​ අහිමි  වන ලකුණු! 

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නියෝජ්‍ය අගමැති John Barilaroට තම රියදුරු බලපත්‍රය​ අහිමි  වන ලකුණු!

NSW Deputy Premier John Barilaro to lose licence after several speeding fines

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නියෝජ්‍ය අගමැතිJohn Barilaroට කීප වරක්ම​ වේගවත්ව රිය ධාවනය කර හසු වී දඩ මුදල් කිහිපයකින් පසු බලපත්‍රය අහිමි වීමට නියමිතය.

එක් වරදකදී, ඔහු කාරයක වේගයෙන් රිය ධාවනය කරමින් සිටින විට පොලිස් රැහැනට හසුවිය​. තවත් තැනක ඔහු රිය පැදවීමේදී දුරකථනයක් භාවිතා කරමින් සිටියදී පොලීසියට හසු විය​.

බාරිලාරෝ තවමත් දඩ මුදල් ගෙවා නැති නමුත් ඔහු එසේ කළ විට ඔහුට ඔහුගේ බලපත්‍රය අහිමි වේ.

COMMENTS