මෙල්බන් හි Toorak නගරයේ කුණු කසළ (hard rubbish) ලෙස මිනී පෙට්ටියක් පාරට​! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බන් හි Toorak නගරයේ කුණු කසළ (hard rubbish) ලෙස මිනී පෙට්ටියක් පාරට​!

මෙල්බන් හි Toorak නගරයේ කුණු කසළ (hard rubbish) ලෙස මිනී පෙට්ටියක් පාරට​!

මෙල්බන් හි Toorak නගරයේ කුණු කසළ (hard rubbish) ලෙස මිනී පෙට්ටියක් පාරට​!

සඳුදා (06/10) රාත්‍රියේ මෙල්බර්න් නගරාසන්නයේ පදිංචිකරුවන් කම්පනයට පත් කරමින් මිනී පෙට්ටියක් Toorakහි වොෂිංටන් වීදියේ කුණු කසළ (hard rubbish) ලෙස  ඉවත් කර ඇත​.

එය යහනක්, එළිමහන් පුටු සහ රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් ඇතුළු ඉවතලන ගෘහ භාණ්ඩ අතර විය.

COMMENTS