නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා වෛරස් සිද්ධීන් තුන හා සම්බන්ධ සිඩ්නි ස්ථාන හතක් සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීම්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා වෛරස් සිද්ධීන් තුන හා සම්බන්ධ සිඩ්නි ස්ථාන හතක් සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීම්!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා වෛරස් සිද්ධීන් තුන හා සම්බන්ධ සිඩ්නි ස්ථාන හතක් සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීම්!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නව කොරෝනා වෛරස් සිද්ධීන් තුන හා සම්බන්ධ සිඩ්නි ස්ථාන හතක් සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීම්!

සිඩ්නි නුවර විවිධ ස්ථාන හතක් සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.

පහත සඳහන් ස්ථානවලට සහභාගී වූ ඕනෑම අයෙකුට වහාම හුදකලා වී අනියම් සම්බන්ධතාවයක් ලෙස (casual contact) සලකා කොරෝනා සඳහා පරීක්ෂා කරන ලෙස දන්වා ඇත.

– ඔක්තෝබර් 2 වන සිකුරාදා: Kmart, Narellan Town Centre, Narellan – සවස 6 සිට 7 දක්වා
– ඔක්තෝබර් 3 සෙනසුරාදා: Fitness First, Carlingford – උදේ 8 සිට 9.15 දක්වා
– ඔක්තෝබර් 3 සෙනසුරාදා: Ripples restaurant, Milson’s Point – රාත්‍රී 8 සිට රාත්‍රී 10.30 දක්වා
-ඔක්තෝබර් 4 ඉරිදා: Penrith Homemaker Centre, Penrith – පෙරවරු 11 සිට දහවල් 1 දක්වා
– ඔක්තෝබර් 4 ඉරිදා: Guzman y Gomez, Penrith – දහවල් 1.30 සිට 2 දක්වා
– ඔක්තෝබර් 4 ඉරිදා: Home Co, Penrith – පස්වරු 2 සිට 2.30 දක්වා
– ඔක්තෝබර් 5 සඳුදා: Westfield Parramatta – උදේ 9.30 සිට 11 දක්වා
– ඔක්තෝබර් 5 සඳුදා: Castle Towers Shopping Centre, Castle Hill – දහවල් 12 සිට 1 දක්වා

COMMENTS