ඕස්ට්‍රේලියාවට ආරක්‍ෂිත රටවලින් පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් වැළකී නිවාස නිරෝධායනය වීම පිළිබඳ රජය සලකා බලයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවට ආරක්‍ෂිත රටවලින් පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් වැළකී නිවාස නිරෝධායනය වීම පිළිබඳ රජය සලකා බලයි.

ඕස්ට්‍රේලියාවට ආරක්‍ෂිත රටවලින් පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් වැළකී නිවාස නිරෝධායනය වීම පිළිබඳ රජය සලකා බලයි.

ඕස්ට්‍රේලියාවට ආරක්‍ෂිත රටවලින් පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් වැළකී නිවාස නිරෝධායනය වීම පිළිබඳ රජය සලකා බලයි. The Australian Government is considering home quarantine for international travellers.

සමහර රටවලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළු වන පුද්ගලයින්ට හෝටල්වල කොටු නොවී නිවසේ නිරෝධායනය කිරීමට ඉඩ දිය හැකි බව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පැවසීය.

ඔහු දකුණු කොරියාව, ජපානය සහ පැසිෆික් කලාපයේ සමහර රටවල් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් වැළකී සිටිය හැකි රටවල් ලෙස ලැයිස්තු ගත කළේය.

නිරෝධායන අවශ්‍යතා ඉවත් කළ හැකි නවසීලන්තය සමඟ සංචාරයන් ඇරඹීමට රජය දැනටමත් සලකා බලමින් සිටී.

COMMENTS