ඔබේ ප්‍රදේශයේ සිටින කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන postcode අනුව දැනගන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔබේ ප්‍රදේශයේ සිටින කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන postcode අනුව දැනගන්න​.

ඔබේ ප්‍රදේශයේ සිටින කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන postcode අනුව දැනගන්න​.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන​ ඔබේ ප්‍රදේශයේ සිටින කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන postcode අනුව දැනගන්න​ පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න​.

https://covidlive.com.au/

COMMENTS