භාණ්ඩ අපනයනකරුවන්ට මත්තල ගුවන් තොටුපොළින් සහන රැසක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

භාණ්ඩ අපනයනකරුවන්ට මත්තල ගුවන් තොටුපොළින් සහන රැසක්

භාණ්ඩ අපනයනකරුවන්ට මත්තල ගුවන් තොටුපොළින් සහන රැසක්

භාණ්ඩ අපනයනකරුවන්ට මත්තල ගුවන් තොටුපොළින් සහන රැසක්
Mattala Airport offers relief to exporters
මත්තල ගුවන් තොටුපළ අපනයන සඳහා වඩාත් පුළුල් ලෙස යොදා ගැනීමේ අරමුණින් වෙළඳ නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබුණා.
එම වැඩසටහනේදී මත්තල ගුවන් තොටුපල හරහා භාණ්ඩ අපනයන කරන සමාගම් වෙනුවෙන් බදු හා වෙනත් සහන රැසක් ලබා දෙන බවද මත්තල ගුවන් තොටුපළේ අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.

COMMENTS