රඹුක්කන නිසා පාර්ලිමේන්තුවත් උණුසුම් – විනාඩි 10 කට කල් තියයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

රඹුක්කන නිසා පාර්ලිමේන්තුවත් උණුසුම් – විනාඩි 10 කට කල් තියයි

රඹුක්කන නිසා පාර්ලිමේන්තුවත් උණුසුම් – විනාඩි 10 කට කල් තියයි

රඹුක්කන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හටගත් උණුසුම් අදහස් දැක්වීම් හමුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු විනාඩි 10 කට අත්හිටුවීමට කථානායකවරයා පියවර ගනී.

COMMENTS