2021-22 වික්ටෝරියා පුහුණු නිපුණතා වීසා ROI වැඩසටහන ඇරඹෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

2021-22 වික්ටෝරියා පුහුණු නිපුණතා වීසා ROI වැඩසටහන ඇරඹෙයි

2021-22 වික්ටෝරියා පුහුණු නිපුණතා වීසා ROI වැඩසටහන ඇරඹෙයි

2021-22 වසර සඳහා වන වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පුහුණු නිපුණතා (Skilled Migration Program) වීසා වැඩසටහනට අදාළ අභිලාෂය ලියාපදිංචි කිරීම (Registrations of Interest) අද සිට ආරම්භ විය.

ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව Sub class 190 යටතේ අයදුම්පත් 3500 ක් ද Sub class 491 යටතේ අයදුම්පත් 500 කටද අවස්ථාව පවතී.

දැනට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින හා සේවය කරන පුද්ගලයන්ට මෙවර වැඩි අවස්ථාවක් පවතී.

2021-22 වසරට අදාළ සුවිශේෂී වෙනස්කම්

අවම සුදුසුකම් හා සේවය කල පැය ගණන ඉවත් කිරීම
අපේක්ෂිත ක්ෂේත්‍රවල අයදුම්පත් ගණන ඉහළ දැමීම

ඔබ 2020-21 වසර සඳහා ROI එකක් ඉදිරිපත් කර තේරීමකට ලක්නොවී නම් 2021-22 වසර සඳහා නව ROI අයදුම්පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර https://liveinmelbourne.vic.gov.au/migrate/skilled-migration-visas/registration-of-interest-for-victorian-state-visa-nomination මගින් ලබාගත හැකිය.