සිඩ්නි Gyms 02 ක් සහ ළදරු භාණ්ඩ අලෙවි සැලක් නවතම කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන අතරට

සිඩ්නි නගරයේ Gyms 02 ක් සහ ළදරු භාණ්ඩ අලෙවි සැලක්ද නවතම කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන අතරට නම් කර තිබේ.

ඒ අනුව Fitness First Pitt Street Platinum වෙත පසුගිය 16 වනදා දහවල් 12.30 ත් 01 යි 15 ත් අතර ගිය පුද්ගලයන් මෙන්ම Fitness First Bond Street Platinum වෙත පසුගිය 17 වනදා සවස 03.30 ත් 04.30 ත් අතර ගිය පිරිස් වෙතොත් වහා නිරෝධායනය විය යුතු වනවා.

එමෙන්ම Shellharbour හි Baby Bunting වෙත පසුගිය සිකුරාදා (18 වනදා) පස්වරු 04 යි 30 ත් සවස 05 යි 15 ත් අතර කාලයේදී ගිය කවරෙකු හෝ වෙතොත් වහා සෞඛ්‍ය අංශ දැනුවත් කර නිරෝධායනය විය යුතු බවයි NSW ප්‍රාන්ත සෞඛ්‍ය අංශ දන්වා සිටින්නේ.

 

සිඩ්නි නවතම කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව :

 

Bondi Junction David Jones Bondi, Level 1 10:55am to 11:15am on Saturday 12 June 2021 Anyone on level 1, the bedding, manchester, homewares and small appliances – get tested and self-isolate for 14 days regardless of the result.
Bondi Junction Harry’s Coffee  Kitchen 3:10pm to 3:55pm on Tuesday 15 June 2021 Dine in –  get tested and self-isolate for 14 days. Takeaway – get tested and isolate until negative result.
Bondi Junction Myer Bondi, Level 2 and 4 11:15am to 11:50am on Saturday 12 June 2021 Anyone on level 2 and 4 – get tested and self-isolate for 14 days regardless of the result.
Bondi Junction Tea Gardens Hotel Bondi Junction 5pm to 5:15pm on Sunday 13 June 2021 Gaming room – get tested and self-isolate for 14 days. Outside gaming room – get tested and isolate until negative result.
Bondi Junction Sourdough Bakery 12:35pm to 12:50pm on Friday 11 June 2021 Get tested and self-isolate for 14 days regardless of the result.
Bondi Junction David Jones Bondi, Level 1 3:55pm to 4:15pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Event Cinemas Bondi Junction 1:30pm to 4pm on Sunday 13 June 2021 Anyone at 1:45pm Screening of Hitman’s Wife’s Bodyguard: Get tested and self-isolate for 14 days regardless of result Any other screening: Get tested and self-isolate until further advice from NSW Health
Bondi Junction to North Sydney Bus route 200 4:25pm to 5pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate. Contact NSW Health
Fairy Meadow The Broken Drum Cafe 10:20am to 10:40am on Friday 18 June 2021 Get tested and self-isolate. Contact NSW Health
Leichhardt Harris Farm Leichhardt 9:50am to 10:05am on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate. Contact NSW Health
Moree Amaroo Tavern 4:50pm to 6:30pm on Friday 4 June 2021 Get tested and self-isolate for 14 days regardless of the result.
Newtown Adora Handmade Chocolates 2pm to 3pm on Sunday 13 June 2021 Get tested and self-isolate for 14 days regardless of the result.
North Ryde Cemetery Cafe Macquarie Park 1pm to 1:20pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until further advice from NSW Health.
Northmead Northmead Bowling Club 3:30pm to 10pm on Sunday 13 June 2021 Get tested and self-isolate. Contact NSW Health
Redfern The Twisted Olive 12:50pm to 1:20pm on Sunday 13 June 2021 Get tested and self-isolate for 14 days regardless of the result.
Redfern Wax Car Wash Cafe 12:25pm to 1:10pm on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate for 14 days regardless of the result.
Vaucluse Rocco’s 10:55am to 11:30am on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until further advice from NSW Health.
Vaucluse Belle Cafe 9:15am to 9:50am on Friday 11 June, 10:20am to 10:45am on Saturday 12 June 2021 1:20pm to 1:50pm on Saturday 12 June 2021 11:30am to 12pm on Sunday 13 June 2021 9:50am to 10:25am on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until further advice from NSW Health.
Vaucluse Washoku Vaucluse 12pm to 1:30pm on Saturday 12 June 2021 Get tested and self-isolate until further advice from NSW Health
Bondi The Health Emporium 12:15pm to 12:45pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Fruitologist 12:15pm to 12:45pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Aldi, Eastgate Bondi Junction 11:20am to 11:50am and 9:50am to 10:10am on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Bondi Junction Interchange Food Court 3:05pm to 3:15pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Bondi Junction Westfield Level 5 Food court 1:15pm to 1:45pm on Sunday 13 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Daiso 12pm to 12:30pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Eastgate Bondi Junction – Ground floor food court 11:15am to 11:25am on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Ichi-Ban Boshi 11:40am to 12:15pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Mitre 10 12:15pm to 12:45pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Myer Bondi Junction Level 2 (Level 2 includes women’s sleepwear, shoes, lingerie, handbags, accessories, watches and cosmetics) 10am to 10:30am on Sunday 13 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction NAB (in Westfield) 2:45pm to 3:10pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Woolworths, Westfield Bondi Junction 2:15pm to 2:40pm on Monday 14 June 20214pm to 4:20pm on Sunday 13 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Campbelltown The Alkalizer 9am to 10am on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Castle Hill Spotlight Castle Hill 11am to 11:20am on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Castle Hill Contents International Design and Luxury Store 11:20am to 11:45am on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Drummoyne Birkenhead Point Brand Outlet 10am to 2pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Glenhaven Flower Power Garden Centre 2pm to 2:30pm on Saturday 12 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Macquarie Park Eden Gardens 12:30pm to 1pm on Sunday 13 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Merrylands Stocklands Merrylands Shopping Centre 1pm to 3pm on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Moree Cafe omega 7am to 9:30am on Friday 4 June 202111:50am to 2pm on Friday 4 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Moree Gwydir Thermal Pools Motel and Caravan Park all day on Friday 4 June 2021 12am to 6am on Saturday 5 June 20211:45pm to 11:59pm on Thursday 3 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
North Sydney Greenwood Grocer 5pm to 5:20pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Pennant Hills Plants Plus 12.30pm to 12.45pm Saturday 12 June Get tested and self-isolate until negative result
Tempe IKEA 10am to 12pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Tempe Decathlon 12pm to 12:30pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Vaucluse Field to Fork Vaucluse 12pm to 4pm on Friday 11 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
West Pennant Hills Plants Plus 12:30pm to 12:45pm on Saturday 12 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Zetland Coles, East Village Shopping Centre 12:05pm to 12:10pm on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Zetland East Village Shopping Centre 11:45am to 12:20pm on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Zetland Lorna Jane, Zetland, East Village Shopping Centre 12pm to 12:05pm on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Zetland Taste growers – fruit and veggie shop, East Village Shopping Centre 11:50am to 12:05pm on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Westfield Bondi Junction (including car park) 11am to 12pm on Saturday 12 June 2021 1pm to 2pm and 4pm to 4:30pm on Sunday 13 June 2021 Get tested and monitor for symptoms. Self-isolation while waiting for the result only required if displaying symptoms.
Bondi Junction Bondi Junction Interchange 4:10pm to 4:30pm on Tuesday 15 June 2021 Monitor for symptoms
Bondi Junction Bondi Junction Westfield Level 4 12:30pm to 1pm on Friday 11 June 2021 Monitor for symptoms
Bondi Junction Westfield Bondi Junction, including car park Friday 11 June to Friday 18 June Monitor for symptoms
Mascot Limousine car park at Sydney International Airport 6am to 7:30am on Tuesday 15 June 2021 Monitor for symptoms
Sydney Fitness First Pitt Street Platinum 12:30pm to 1:15pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until further advice from NSW Health
Sydney Fitness First Bond Street Platinum 3:30pm to 4:30pm on Thursday 17 June 2021 Get tested and self-isolate until further advice from NSW Health
Shellharbour Baby Bunting 4:30pm to 5:15pm on Friday 18 June 2021 Get tested and self-isolate until further advice from NSW Health
Tempe Salvos Stores 9am to 10:10am and 2pm to 3pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate for 14 days regardless of the result.
Bondi Junction Coles 10:00am to 10:30am on Monday 14 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Sydney Chemist Warehouse Pitt Street 12:30pm to 1:pm on Tuesday 15 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Sydney Square Sandwiches 2:45pm to 3:15pm on Tuesday 15 June 2021, 2:45pm to 3:15pm on Wednesday June 16 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Chemist Warehouse Bondi Junction 5:30pm to 6pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Bondi Junction Chemist Warehouse Bondi Junction Oxford Street 5:30pm to 6pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Sydney Woolworths Metro Pitt Street Mall 12:20pm to 12:40pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result
Sydney Bakers Delight shop front near Wynyard station 12:20pm to 12:40pm on Wednesday 16 June 2021 Get tested and self-isolate until negative result

ඇමරිකා ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ වෙනසක්

පසුගිය කාර්තුව පුරාවට එක්සත් ජනපද ඩොලරය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල අඛණ්ඩ අතිප්‍රමාණය වීමක් පෙන්නුම් කළ ද එම ප්‍රවණතාවය යම්තාක් දුරකට වෙනස් වී තිබෙනවා.

Read More »

මෙල්බන් කාය වර්ධන තරගාවලියකින් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් පළමු තැනට

කාය වර්ධන ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ IFBB Pro League Melbourne තරඟාවලියෙන් ශූරතාවය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකික සිසුවෙක් වන ලක්රුවන් බණ්ඩාර සමත්වී තිබෙනවා.

Read More »

බාලි වෙත යන ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ට ශ්‍රී ලංකාව ගැනත් සිහි කරමින් අනතුරු ඇඟවීමක්

සංචාරකයින් අතර ඩෙංගු උණ පැතිර යාමේ වර්ධනයක් පැවතීම හේතුවෙන් ඩෙංගු පිළිබඳ අවධානයෙන් පසුවන ලෙසට ඉන්දුනීසියාවේ බාලි වෙත යාමට සැලසුම් කර ඇති ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ගෙන් සෞඛ්‍ය අංශ ඉල්ලීමක් කරනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියානු කම්කරුවන්ට පඩිත් එක්ක වැඩි වැටුප් ගන්න නව යෝජනාවක්

ඔස්ට්‍රේලියානු කම්කරුවන්ට අර්ධ වැටුප් යටතේ වැඩි නිවාඩු ලබා ගැනීමට හැකි නව යෝජනාවක් ඔම්බුට්ස්මන් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »