මෙල්බන් හි විශාලතම සාප්පු සංකීර්ණයක් වන Chadstone Shopping Centre ද කොවිඩ් අධි අවදානම් ස්ථාන අතරට එක් වේ.

Photo © Courtesy of The Buchan Group

Photo © Courtesy of The Buchan Group

මෙල්බර්න් හි විශාලතම සාප්පු මධ්‍යස්ථානයක් වන Chadstone Shopping Centre තුළ වෙළඳසැල් කිහිපයකට ගිය ගනුදෙනුකරුවන්ට හුදකලා වී වහාම COVID-19 සඳහා පරීක්ෂා කර බැලීමට නියෝග කර ඇත.

සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ COVID-19 නිරාවරණ ස්ථාන​ ලැයිස්තුව අද(30/5) උදෑසන වන විට​ ස්ථාන 174 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

අඛණ්ඩව වර්ධනය වන ලැයිස්තුව සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට හිසරදයක් වන අතර, පවතින lockdown තත්වය එළඹෙන බ්‍රහස්පතින්දා වන විට​ ඉවත් කිරීමට නම් මෙම වයිරසයේ පැතිරීම වළක්වා ගැනීම​ ඉතා වැදගත් බව පවසති.

Tier 1 Exposure Sites

පහත ලැයිස්තුවේ සඳහන් ස්ථාන වෙත ගොස් ඇති අය වහාම හුදකලා වී කොරෝනා පරීක්‍ෂණයට ලක්ව දින 14ක් නිරෝධායනය විය යුතුය​.

 • NEW: Taco Bell Chapel Street on May 23 between 5.30pm-6.45pm.
 • NEW: Peninsula Hot Springs (Bathhouse Reception Only) on May 21 between 3pm-3.45pm.
 • NEW: 67A Hamilton Street in Craigieburn on May 22 between 1.20pm-5pm.
 • NEW: Yokozuna at Chadstone Shopping Centre on May 26 between 11.30am-12pm.
 • NEW: La Trobe University, Library Level 1 on May 25 between 11.45am-2.30pm.
 • Preston City Hall on May 22 between 9.30am-11am
 • Miss China Noodle Bar in Clarendon Centre in South Melbourne on May 25 between 12.40pm-1.40pm.
 • Telstra Shop on Clarendon Street in South Melbourne on May 24 between 9.15am-5.30pm and May 25 between 9.15am-5.30pm.
 • Clarendon Centre Public Toilets in South Melbourne on May 24 between 9.15am-6.45pm and May 25 between 9.15am-6.15pm
 • Hunky Dory Fish & Chips in South Melbourne on May 24 between 1pm-2pm.
 • 7-Eleven Thomastown North on Edgars Road on May 23 between 5.45pm-6.15pm.
 • Healthy India in Reservoir on May 27 between 9.30am-2pm.
 • Star Car Wash 1, Westfield Plenty Valley in Mill Park on May 22, 23, 25 and 26 between 8am-5.30pm.
 • Epping Spices & Nuts Grocery Store on Lyndarum Drive on May 22, 24, 25 and 26 between 9am-9pm
 • The Grande Reception & Function Centre in Epping on May 22 between 6.30pm-11.45pm.
 • Hamara Bazaar in Wollert on May 18 between 10.30am-11.30am.
 • Erol’s Fruit Shop in Wollert on May 18 between 11.25am-12.10pm.
 • Vicfields Summerhill Shopping Centre in Reservoir on May 18 between 4.20pm-5.30pm.
 • Dosa Hut Craigieburn on May 25 between 5.45pm-7.15pm.
 • Khalsa Sweets and Snacks in Epping on May 18 between 12.20pm-1.10pm.
 • Indiagate Spices and Groceries in Epping on May 19 between 9.45am-10.30am.
 • Sabrini Foods in Carrum Downs on May 19 between 2pm-6pm.
 • Spice Inn Groceries in Dandenong on May 19 between 1pm-1.40pm.
 • Bestway Supermarket in Dandenong on May 19 between 12.15pm-1.15pm and 1pm-1.40pm.
 • Marmara Halal Meats in Dandenong on May 19 between 11.35am-12.25pm.
 • Jump! Swim Schools on The Concord in Bundoora on May 21 between 8.55am-10.15am.
 • Axedale Tavern at 105 High Street on May 23 between 11.45am-1.30pm.
 • McDonald’s Clifton (dine-in only) at 199 Queens Parade on May 22 between 6pm-7pm.
 • The Nicholson Coffee House on Nicholson Street in Coburg on May 22 between 12pm-1pm.
 • The Furniture Trader on Cooper Street in Epping on May 18 between 12.00pm-12.50pm.
 • JMD Grocers & Sweets at 768 High Street, Epping on May 17 between 10.30am-1pm.
 • Nando’s Epping on Dalton Road on May 19 between 8.30pm-9.20pm.
 • Woolworths Epping North on Lyndarum Drive on May 22 between 4.45pm-5.45pm.
 • Woolworths Epping at Pacific Epping Cooper Street and High Street on May 20 between 6.25pm-7.15pm.
 • Coles Epping at Pacific Epping Cooper Street and High Street on May 20 between 6.45pm-7.35pm.
 • Secco and Co in Fitzroy North on May 22 between 7.35pm-8.55pm.
 • Pentridge Cinema in Coburg for 7pm screening of ‘Those Who Wish Me Dead’ on May 24 from 6.45pm to 9.30pm.
 • Smiggle, Highpoint Shopping Centre on May 20 between 5.55pm-6.30pm.
 • Kidstuff, Highpoint Shopping Centre on May 20 between 5.20pm-5.55pm.
 • Ishka, Highpoint Shopping Centre on May 20 between 5.45pm-6.20pm.
 • Lush Cosmetics, Highpoint Shopping Centre on May 20 between 6.05pm-6.35pm.
 • Toyworld, Highpoint Shopping Centre on May 20 between 5.30pm-6.20pm.
 • Bamboo House on Little Bourke Street in Melbourne on May 21 between 11am-11.50am.
 • Port Park Cafe in Port Melbourne on May 24 between 12.30pm-1pm.
 • The Local on Bay Street in Port Melbourne on May 21 between 1.40pm-3.30pm.
 • Bay 101 Cafe in Port Melbourne on May 24 between 7.30am-8.20am.
 • Little Tienda in Thornbury on May 22 between 7.45am-8.20am.
 • Circus Bar in South Yarra on May 23 between 1.30am-4.15am.
 • The Three Monkeys bar in Prahran on May 22 between 9.10pm-11pm and May 23 between 12.30am-2am.
 • Somewhere Bar in Prahran on May 22 between 10.30pm-1am.
 • Dukes Gym Abbotsford at 571-573 Victoria Street on May 24 between 6.15pm-8.15pm.
 • Endless Lifestyle Studio on Whitehorse Road in Balwyn on May 23 between 9.45am-12.40pm.
 • Stratton Finance HQ on Williamstown Road in Port Melbourne on May 20 to 25 between 12am-11.59pm.
 • Doctors on Broadway in Reservoir on May 18 between 2pm-3.45pm.
 • McDonald’s Bayswater North on May 21 between 11pm-midnight.
 • Anytime Fitness in Bundoora on May 23 between 3.40pm-5.30pm and May 24 between 4.50pm-5.50pm.
 • Burwood Teppanyaki House in Burwood East on May 22 between 7.30pm-9.40pm.
 • Bicycle Superstore in Carnegie on May 23 between 3.33pm-4pm.
 • Degani, Westfield Plenty Valley in Mill Park on May 23 between 11.30am-2pm.
 • The Sporting Globe in Mordialloc on May 23 between 6.17pm-9.43pm.
 • Melbourne Swordcraft at Ransford Oval in Parkville on May 21 between 5.45pm-10.30pm.
 • Nordie Cafe in Red Hill on May 22 between 9.09am-9.34am.
 • Betty’s Burgers & Concrete Co. at Westfield Doncaster on May 23 between 7.40pm and 9.30pm
 • The Palace Hotel in South Melbourne on May 21 between 5.45pm-6.45pm.
 • Criniti’s Southbank on May 23 between 6pm-9.30pm.
 • Insportz Knox in Wantirna South on May 20 between 6.30pm-8.30pm.
 • Chelsea Heights Hotel in Aspendale Gardens on May 23 between 12.10pm-1.30pm.
 • Bung Pai Thai Massage Bundoora on May 23 between 4.15pm-6.15pm.
 • Green Man’s Arms on Lygon Sreet in Carlton on May 23 between 1.20pm-2.14pm.
 • Peko Peko Fitzroy on Smith Street on May 22 between 6.30pm-7.45pm.
 • Caprice Hair & Beauty in Seddon on May 22 between 1.15pm-1.40pm.
 • Anytime Fitness South Melbourne on May 20, 21 and 24 between 6.15am-7.15am and May 25 between 6am-7am.
 • Focus Health & Fitness in Yarraville on May 24 between 6.30am-7.30am.
 • LeNails Cranbourne in Cranbourne Park Shopping Centre on May 22 between 1.15pm-2.15pm.
 • The Coffee Club – Craigieburn Central on May 23 between 10am-11.30am.
 • Network Public Bar in Docklands on May 23 between 3.30pm-5pm.
 • Barrymore Medical Centre in Greenvale on May 25 between 12.25pm-1.30pm.
 • Body Fit Training Hampton on May 24 between 5.35pm-6.25pm and on May 25 between 5.21pm-6.29pm.
 • Moonee Valley Football Club – Ormond Park Function Room/Bar on May 22 between 4pm-6pm.
 • Moonee Valley Football Club – Ormond Park Change Rooms on May 22 between 12pm-4pm.

Tier 2 exposure sites

පහත ලැයිස්තුවේ සඳහන් ස්ථාන වෙත ගිය පුද්ගලයින් වහාම හුදකලා වී කොරෝනා පරීක්‍ෂාවක් සිදු කොට ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන තෙක් ස්වයං හුදකලා විය යුතුය​.

 • NEW: Forvic Asian Supermarket in South Yarra on May 23 between 5pm-6pm.
 • NEW: Woolworths St Kilda on May 27 between 3pm-3.30pm.
 • NEW: McDonald’s St Kilda on May 27 between 4.10pm-4.40pm.
 • NEW: Woolworths St Kilda on May 28 between 5pm-5.30pm.
 • NEW: Chemist Warehouse Mickleham on May 22 between 1.45pm-2.45pm.
 • NEW: Caltex Mernda on May 25 between 11.30am-12.10pm
 • NEW: Coles Tooronga Village on May 23 between 4pm-4.30pm.
 • NEW: Pacific Epping Plaza – Cotton On, Edge, Valleygirl, Supre and Boost Juice on May 25 between 10.05am-11.45am.
 • NEW: Woolworths – Chadstone Shopping Centre on May 26 between 12.50pm-1.30pm.
 • NEW: Bakers Delight – Chadstone Shopping Centre on May 26 between 12.40pm-12.45pm.
 • NEW: Optus – Chadstone Shopping Centre on May 26 between 12pm-12.40pm.
 • NEW: Chadstone Shopping Centre on May 26 between 11.30am-2pm.
 • NEW: La Trobe University, Library All Levels except Level 1 on May 25 between 11.45am.-2.30pm.
 • NEW: Shell Coles Express Braeside on May 22 between 8.15am-9am.
 • NEW: Supa IGA Thomastown on May 24 between 11.10am-11.50am.
 • NEW: 7-Eleven Thomastown North on May 24 between 11am-11.45am.
 • Coles Yarraville on Williamstown Road and High Street on May 23 between 3pm-3.30pm.
 • Edwardes Lake Playground in Reservoir on May 23 between 6.12pm-6.40pm.
 • The Good Guys in Maribyrnong on May 23 between 12.20pm-12.35pm
 • JB Hi-Fi in Maribyrnong on May 23 between 12.05pm-12.15pm
 • Dan Murphy’s Brunswick East on May 22 between 2.30pm-3pm.
 • Hairfolk on Williamson Street, Bendigo on May 22 between 9.40am-10.10am.
 • Futsal Brunswick on Victoria Street on May 23 between 9am-10am.
 • BP Southvale on Bell Street in Coburg on May 22 between 8.10am-8.30am.
 • Chemist Warehouse, Dalton Village, Epping on May 19 between 6.45pm-8pm.
 • Epping North Shopping Centre on May 22 between 4.45pm-5.50pm.
 • Bunnings Thomastown on May 13 between 11am and 12pm.
 • Caltex Woolworths Fuel in Epping on May 13 between 4.10pm and 4.55pm.
 • House and Party on Lyndarum Drive in Epping on May 22 between 5.15pm-5.50pm.
 • Urban Diner Food Court, Pacific Epping Shopping Centre on May 23 between 1.15pm-2.30pm.
 • ALDI Epping on Dalton Road on May 23 between 6pm-7.30pm.
 • Chemist Depot Epping, Pacific Epping Shopping Centre on May 23 between 11.15am-12pm.
 • Deep Indian Supermarket in Lalor on May 20 between 7pm-8.30pm.
 • Fruits of Lalor on Station Street on May 19 between 12pm-1pm and May 14 between 11.30am and 12.30pm.
 • No. 1 Fruit Market on May Road in Lalor on May 19 between 12pm-1pm and May 14 between 11.30am and 12.30pm.
 • Everfresh Fruit Market on Station Street in Lalor on May 19 between 12pm-1pm and May 14 between 11.30am and 12.30pm.
 • Highpoint Shopping Centre, all other areas on Levels 2 and 3 excluding specific shops listed as Tier 1 sites, on May 20 between 5.15pm and 6.35pm.
 • Bunnings Warehouse in Mill Park on May 20 between 4pm-6.30pm.
 • Adams Reserve Playground in Preston on May 23 between 2.15pm-3.45pm.
 • ALDI Preston South on Dundas Street on May 23 between 3.45pm-4.25pm.
 • P & C Indian Grocery & Convenience Store in Reservoir on May 22 between 6pm-7pm.
 • Shell Coles Express Reservoir on May 18 between 3.15pm-4.15pm.
 • B.T. Connor Reserve in Reservoir on May 21 between 8pm-11.30pm.
 • ACTROL in Thomastown on May 17 between 12pm-1.30pm.
 • White Line Automotive in Thomastown on May 20 between 12pm-1.30pm.
 • RMIT Campus, Building 56 on Queensberry Street in Carlton on May 21 between 8am-10.30am.
 • Barkly Square (Priceline, Kmart, Woolworths, OPSM) on Sydney Road, Brunswick on May 22 between 1.15pm-2.30pm.
 • Cohuna Football and Netball Club, Cohuna Recreation Reserve on May 22 between 12pm-5pm.
 • MCG, Zone 4, Level 1 on May 23 between 2.50pm-6.30pm
 • Ritchies IGA Pentridge in Coburg on May 24 between 6.45pm-7.25pm
 • IGA Coburg on Nicholson Street on May 22 between 2.30pm-2.50pm.
 • Marvel Stadium – Level 1, Aisles 5 to 28 and Level 3, Aisles 6 to 29 on May 23 between 4.30pm-7.30pm.
 • 7-Eleven Fairfield East on May 23 between 7.45pm-8pm.
 • MCG Zone 4 Level 1 on May 23 between 2.50pm-3.45pm.
 • OPSM Barkly Square Shopping Centre in Brunswick on May 22 between 3.45pm-4.15pm.
 • Pentridge Cinema Coburg (Palace Cinema) on May 24 from 6.45pm to 9.30pm.
 • BP Tullamarine on Airport Drive and Link Road on May 24 between 10.30am-11.30am and 4.30pm-5.30pm.
 • Southern Cross Station, Toilets under Bourke Street Bridge on May 23 between 7.35pm-8.15pm.
 • Botanical Display Homes in Mickleham on May 23 between 11.15am-1pm.
 • Moonee Valley Football Club – Ormond Park on May 22 between 12pm-5.30pm.
 • Roll’d DFO in South Wharf on May 24 between 12.15pm-1.15pm.
 • Boost Juice DFO in South Wharf on May 24 between 12.15pm-1.15pm.
 • DFO Food Court in South Wharf on May 24 between 12.15pm-1.15pm.
 • 7-Eleven Tullamarine on May 22 between 11.50am-11.55am.

Tier 3 exposure sites

පහත ලැයිස්තුවේ සඳහන් ස්ථාන වෙත ගිය පුද්ගලයින් කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කර ඒවා වර්ධනය වන්නේ නම් වහාම කොරෝනා පරීක්‍ෂාවකට ලක් වන ලෙසට උපදෙස් දී ඇත​.

 • NEW: KFC St Kilda on May 27 between 4.20pm-4.50pm.
 • NEW: Pacific Epping Plaza on May 25 between 10.05am-11.45am.
 • Marvel Stadium – all other zones not individually listed above on May 23 between 4.30pm-7.30pm.
 • MCG – all of the stadium other than Zone 4, Level 1 on May 23 between 2.50pm-6.30pm.
 • RMIT Campus, Building 57 (Edward Jackson Building) on May 13 between 8am-4pm.
 • Hungry Jack’s at Southern Cross Station on May 23 between 7.30pm-7.40pm.

සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා – https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites

NSWහිදී මෝර ප්‍රහාරයට ලක්වූ Surfing ක්‍රීඩකයාගේ පාදයක් වෙරළට ගසාගෙන එයි

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පෝට් මැක්වාරි හිදී (Port Macquarie) මෝරෙකුගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වූ සර්ෆින් ක්‍රීඩකයෙකුගේ පාදයක් වෙරළ තීරයට ගසාගෙන ඒමේ සිදුවීමක් වාර්තා වනවා.

Read More »