වික්ටෝරියාහි ශ්‍රී ලාංකික දැරියක් අතුරුදහන් වී ඇත​. තොරතුරු ඇතොත් පොලීසිය දැනුවත් කරන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියාහි ශ්‍රී ලාංකික දැරියක් අතුරුදහන් වී ඇත​. තොරතුරු ඇතොත් පොලීසිය දැනුවත් කරන්න​.

වික්ටෝරියාහි ශ්‍රී ලාංකික දැරියක් අතුරුදහන් වී ඇත​. තොරතුරු ඇතොත් පොලීසිය දැනුවත් කරන්න​.

වික්ටෝරියාහි ශ්‍රී ලාංකික දැරියක් අතුරුදහන් වී ඇත​. තොරතුරු ඇතොත් පොලීසිය දැනුවත් කරන්න​.

15 හැවිරිදි තාරුනි අවසන් වරට දැක ඇත්තේ පෙබරවාරි 22 වන දින රාත්‍රී 9.30 ට පමණ Bacchus Marsh හිදී ය.

ඇයගේ වයස සහ ඇය අතුරුදහන් වී ඇති කාලය හේතුවෙන් වික්ටෝරියා පොලිසිය සහ ඇයගේ පවුලේ අය සුභසාධනය ගැන සැලකිලිමත් වන බව වික්ටෝරියානු පොලිස් Facebook පිටුවේ සඳහන් වේ.

තොරතුරු ඇති ඕනෑම අයෙකු Bacchus Marsh පොලිසිය අමතන්න. 5366 4500


COMMENTS