මහ බැංකු වාර්තා වලට අනුව​ ලංකාවේ පුද්ගලයෙකු ලෝකයට ණය වී ප්‍රමාණය රුපියල් ලක්‍ෂ 6 ඉක්මවයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මහ බැංකු වාර්තා වලට අනුව​ ලංකාවේ පුද්ගලයෙකු ලෝකයට ණය වී ප්‍රමාණය රුපියල් ලක්‍ෂ 6 ඉක්මවයි!

මහ බැංකු වාර්තා වලට අනුව​ ලංකාවේ පුද්ගලයෙකු ලෝකයට ණය වී ප්‍රමාණය රුපියල් ලක්‍ෂ 6 ඉක්මවයි!

2020 ඔක්තෝබර් මාසය අවසානයේ දී මධ්‍යම රජය විසින් ගෙවිය යුතු මුළු ණය ප්‍රමාණය රු. බිලියන 14,605.6 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කර තිබෙන නවතම සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාවක සඳහන් වනවා.

මෙම ප්‍රමාණයෙන් රු. බිලියන 8,258.9 ක් දේශීය වශයෙන් ‌ගෙවිය යුතු ණය වන අතර රු. බිලියන 6,346.7 ක් විදේශීය ණය වනවා.

මේ අනුව 2020 ඔක්තෝබර් මාසය අවසානයේ දී දැක්වෙන අගයයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ණය ප්‍රමාණය රු. 669,981 ක් වනු ඇත. මෙයින් රු. 291,133 ක් සටහන් වන්නේ විදේශ ණය ලෙසයි. නැතහොත් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙක්ම පිටරටට රු. දෙලක්ෂ අනූඒක්දහසක ණයකරුවෙකු වනවා.

ඒක පුද්ගල ණය බර යනු, රටක් වශයෙන් දරණ මුළු ණය ප්‍රමාණය එරටේ සමස්ත ජනගහනයෙන් බෙදූ විට එක පුද්ගලයෙකුට දැරීමට සිදුවෙතැයි ගණන් බලන ණය ප්‍රමාණයයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 21.8 ක්.

COMMENTS