මෙල්බර්න් හි Westfield Southland, Springvale සහ​ Clayton ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක් කොරෝනා අවධානම් ලැයිස්තුවට අලුතින් එක් වේ. වැඩි විස්තර මෙතැනින්!

මෙල්බර්න් හි Westfield Southland, Springvale සහ​ Clayton ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක් කොරෝනා අවධානම් ලැයිස්තුවට අලුතින් එක් වේ. වැඩි විස්තර මෙතැනින්!

මෙල්බර්න් හි කාර්යබහුලම සාප්පු සංකීර්ණයක  තවත් වෙළඳසැල් කිහිපයක් අවධානම්  ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇති අතර, මේ වන විට දෙසැම්බර් 22 වන දින වෙස්ට්ෆීල්ඩ් සවුත්ලන්ඩ් හි Cotton On, Kmart, Mecca, Myer සහ තවත් වෙළඳසැල් රාශියකට පැමිණ ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.  කොරෝනා වෛරසය ධනාත්මක වූ අයෙක්ද  දෙසැම්බර් 28 වන දින Kmart වෙත පැමිණ ඇත.

Kmart Burwood, Ikea Springvale, Puffing Billy සහ Federation Square ද අනතුරු ඇඟවීමේ ලැයිස්තුවට එකතු කරන ලද නවතම ස්ථාන වේ.

මේ අතර මෙම කොරෝනා රෝගීන් සැරිසැරූ ප්‍රදේශ අතර Albert Park, Bentleigh, Brighton, Emerald, Frankston, Keysborough, Melbourne, Nunawading, Springvale, Clayton, Abbotsford සහ Hampton නගරයන් වේ.

පහත වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම ස්ථානයකට සඳහන් දිනයන් සහ වේලාවන්හි ඔබ ගොස් ඇත්නම්, වහාම කොරෝනා පරීක්ෂාවට ලක් විය යුතු අතර දින 14 ක් නිරෝධායනය විය යුතුය.

Location Site Exposure period Notes
Abbotsford Bodriggy Brewing Company
245 Johnston Street, Abbotsford VIC 3067
28/12/20 2:50pm-5:30pm Case dined at venue
Black Rock Smile Buffalo Thai restaurant
305 Beach Road, Black Rock VIC 3193
27/12/20 7.30pm – 9pm Case dined for dinner
Brighton Royal Brighton Yacht Club – outdoor dining
253 Esplanade, Brighton VIC 3186
29/12/20 12:00pm-2:00pm Case dined in outdoor restaurant
Camberwell Tao Dumplings
1 Evans Place, Camberwell VIC 3124
29/12/20 12:30pm-1:30pm Case ate at restaurant
Cheltenham Two Bob Snob, 256 Charman Road 22/12/2020 1pm – 2pm Case attended Venue
Collingwood Stomping Ground Brewing Company, 100 Gipps Street, Collingwood VIC 3066 28/12/20 6:00pm-7:30pm Case dined at venue
Docklands Melbourne Boat Hire – Yarra River Cruise. 45 Newquay Promenade, Docklands VIC 3008 28/12/20 11.26am-2:00pm Case attended venue
Doveton Holy Family Parish Doveton Catholic
100 Power Road, Doveton VIC 3177
26/12/20 4:00pm-6:00pm Case attended Spanish Service
Glen Waverley Village Century City
285-287 Springvale Road, Glen Waverley VIC 3150
28/12/20 2:45pm-5:30pm Case attended Gold Class screening Wonder Woman 1984
Hampton Merrymen Cafe, 2 Small Street, Hampton VIC 28-12-2020 1:30pm-2:30pm Case ate in store
Keysborough Sikh Temple Keysborough, 198-206 Perry Road, Keysborough 1/01/21 3:00pm-5:00pm Case visited venue
McKinnon Hotlocks By Rachael Hairdresser, 260 McKinnon Road, McKinnon VIC 3204 23/12/20 4:00pm-6:00pm Case had hair cut in store
Melbourne Left Bank Melbourne, 1 Southbank Blvd 25/12/20 12pm – 3pm Case ate in store
Melbourne Melbourne Central Lion Hotel, 211 La Trobe Street 28/12/2020 10:00pm-12.00am Case attended venue
Moorabbin Grape and Grain Liquor Cellars, 14/16 Station St 21/12/20 2pm – 10pm

22/12/20 10am – 6pm

24/12/20 1pm – 10pm

28/12/20 8.05pm – 8.47pm

29/12/20 12pm – 4pm

Case’s workplace
Mordialloc Woodlands Golf Club – club bar
109 White Street Mordialloc  VIC 3195
23/12/20 12:30pm-1:30pm Case attended club house bar
Mordialloc Woodlands Golf Club – club bar
109 White Street Mordialloc  VIC 3195
28/12/20 4:40pm-5:15pm Case attended club house bar
Southbank Rockpool Bar and Grill, Crown Casino
8 Whiteman Street, Southbank
23/12/20 8:00pm-11:00pm Case attended restaurant
Springvale IKEA Springvale – Cafe and Restaurant, 917 Princes Hwy 30/12/20 5:30pm – 6.30pm Case dined at cafe

ඔබ පහත වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම ස්ථානයකට සඳහන් දිනයන් සහ වේලාවන්හි ගොස් ඇත්නම්, ඔබ වහාම කොරෝනා පරීක්‍ෂාවට ලක් විය යුතු අතර ඔබට ඍණාත්මක ප්‍රතිඵ​ලයක් ලැබෙන තෙක් නිරෝධායනය විය යුතුය.

Location Site Exposure period Notes
Bairnsdale V/Line train – Bairnsdale to Melbourne 30/12/20 12:45pm-4:30pm Case caught train from Bairnsdale to Caulfield
Brighton Sons of Mary Restaurant
14 Spink St, Brighton VIC 3186
24/12/20 10:00am-11:05am Case ate at restaurant
Camberwell Crown Nails
766 Riversdale Road, Camberwell VIC 3124
30/12/20 1:30pm-2:30pm Case attended
Caulfield Metro Train – Frankston line 30/12/20 4:30pm-5:00pm Case caught train from Caulfield to Cheltenham
Clayton South Metro Train – Pakenham line 31/12/20 9:00pm-9:30pm Case caught train from Westall Station to Flinders St.
Doveton Holy Family Parish Doveton Catholic
100 Power Road, Doveton VIC 3177
26/12/20 6:30pm Case attended English service
Lakes Entrance Albert and Co. Cafe – Bellevue Hotel
201 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 09:30am-10:45am Case ate in cafe
Lakes Entrance Chants Summer Carnival – Footbridge, Lakes Entrance VIC 3909 29/12/20 7:00pm-9:30pm Case attended carnival
Lakes Entrance Esplanade Resort Lakes Entrance – Pool area
1 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 03:30pm-04:30pm Case visited pool area
Lakes Entrance Esplanade Resort Lakes Entrance – Hotel bar
1 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 05:30pm-05:50pm Case in hotel bar
Lakes Entrance The Esplanade Resort and Spa
1 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 2:30pm-5:50pm Case attended site
Lakes Entrance Lakes Boat Shed Cafe
54 Marine Parade, Lakes Entrance VIC 3909
30/12/20 9:30am-10:30am Case attended cafe
Lakes Entrance V/Line bus – Lakes Entrance to Bairnsdale 30/12/20 11:55am-12:30pm Case caught the 11:55am bus from Lakes Entrance
Lakes Entrance Wyanga Winery
248 Baades Rd, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 1:00pm-2:00pm Case visited vineyard
Leongatha Coral Fish and Chips
53 Bair St, Leongatha VIC 3953
26/12/20 5:30pm-7:30pm Case worked in store
Leongatha Coral Fish and Chips
53 Bair St, Leongatha VIC 3953
27/12/20 4:00pm-7:30pm Case worked in store
Melbourne European Bier Cafe City
120 Exhibition Street Melbourne VIC 3000
28/12/20 8:00pm-9:30pm Case attended cafe
Melbourne Metro Train – Pakenham line 01/01/21 4:30am-5:00am Case caught train from Flinders St to Westall Station
Melbourne Fonda Mexican Flinders Lane
31 Flinders Lane Melbourne
29/12/20 6:00pm-7:30pm Case attended restaurant
Melbourne Nandos
27 Elizabeth Street, Melbourne
01/01/2021 2:00am – 2:30am Case dined at venue
Nunawading Good Guys, 7/372 Whitehorse Road, Nunawading 29/12/20, 9:30am-10:00am Case shopped in store
Oakleigh Melissa Oakleigh Restaurant
6 Eaton Mall, Oakleigh VIC 3166
28/12/20 7:30pm-8:15pm Case dined in restaurant
Sandringham Line Metro Train line Sandringham 28/12/20 7pm -7.50pm Travelled by train from Sandringham Station to Parliament Station
Springvale IKEA Springvale, 917 Princes Hwy 30/12/20, 4:00pm-6:30pm Case shopped at store and dined at cafe
Springvale Springvale Shopping Centre,
46-58 Buckingham Avenue
29/12/20, 11:00am-12:30pm Case shopped

ඔබ පහත වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම ස්ථානයකට ගොස් තිබේ නම් කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. රෝග ලක්ෂණ වර්ධනය වුවහොත් වහාම කොරෝනා සඳහා පරීක්ෂා කර ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන තුරු හුදකලා විය යුතුය.

Location Site Exposure period Notes
Bentleigh Il Centro Deli
5/284/292 Centre Rd, Bentleigh VIC 3204
22/12/20 12:00pm-12:30pm Case shopped in store
Bentleigh Coles – Bentleigh
5/7 Vickery St, Bentleigh
24/12/20 12:30pm-1:00pm Case shopped
Box Hill South Bunnings
259 Middleborough Road, Box Hill South VIC 3128
30/12/20 12:00pm-12:40pm Case shopped
Black Rock Woolworths Metro
40 Bluff Road, Black Rock VIC 3193
30/12/20 5:30pm-5:55pm Case shopped
Brighton Brighton Beach
Brighton, VIC 3186
26/12/20 12:00pm-3:00pm Case attended beach
Brighton Brighton Beach
Brighton, VIC 3186
29/12/20 12:00pm-3:00pm Case attended beach
Burwood East Kmart Burwood, 172 Burwood Highway 28/12/20 6.15pm – 6.30pm Case shopped in store
Burwood East Coles Burwood, Burwood Highway & Blackburn Road 28/12/20 6.30pm – 7pm Case shopped in store
Camberwell Fu Lin Asian Grocery Supermarket
1397 Toorak Road, Camberwell VIC 3124
30/12/20 2:30pm-2:45pm Case shopped
Camberwell Coles Middle Camberwell, 751 Riversdale Road 28/12/20 12pm – 12.30pm Case shopped in store
Cape Schank National Golf Club
The Cups Drive, Cape Schanck VIC 3939
30/12/20 11.40am-1.40pm Case attended course
Cheltenham Honey Birdette Southland
Shop 2209/1239, Southland Shopping Centre, Cheltenham VIC 3192
22/12/2020 3:50pm-4:05pm Case shopped in store
Cheltenham Mecca Southland
Shop 2011/2013, Southland Shopping Centre, Cheltenham VIC 3192
22/12/2020 3:30pm-3:50pm Case shopped in store
Cheltenham Angus and Cootes Jeweller
Southland Shopping Centre, Shop 2096/1239, Nepean Hwy, Cheltenham VIC 3192
28/12/2020 2:30pm-2:50pm Case shopped in store
Cheltenham Aldi Cheltenham
280/282 Bay Road, Cheltenham VIC 3192
29/12/20 2:00pm-2:30pm Case shopped in store
Cheltenham Specsavers, 1004-1005 Westfield Southland 22/12/20 11:00am-1145am Case shopped in store
Cheltenham Coles, Westfield Southland 22/12/20 11:50am-12:10pm Case shopped in store
Cheltenham Kmart Southland Shopping Centre, 1239 Nepean Highway 22/12/20 6.30pm – 6.45pm Case shopped in store
Cheltenham Kmart Southland Shopping Centre, 1239 Nepean Highway 28/12/20 2.30pm-3pm Case shopped in store
Cheltenham Chemist Warehouse Cheltenham, 326/330 Charman Rd 30/12/20, 3.30pm – 3.45pm Case shopped in store
Cheltenham Bodero Southland Shopping Centre, 1239 Nepean Hwy 22/12/20 6.45pm – 7pm Case shopped in store
Cheltenham Myer, Southland Shopping Centre 1239 Nepean Hwy 22/12/20 10.30am – 11am Case visited venue
Cheltenham Cotton On, Southland Shopping Centre 1239 Nepean Hwy 22/12/20 12.15pm – 12.45pm Case visited venue
Chirnside Park Coles
239-241 Maroondah Hwy, Chirnside Park
31/12/2020 10:00am – 10:15am Case shopped at venue
Clayton Woolworths – M-City, 2107 Dandenong Road, Clayton 30/12/20 7.30pm – 745pm Case shopped at store
Clayton Kmart –  2107 Dandenong Road, Clayton 30/12/20 7pm – 7.30pm Case shopped at store
Emerald Lakeside Paddle Boats, Emerald Lake Park 31/12/20 3:30pm – 5:30pm Case visited venue
Forest Hill Forest Hill Chase Shopping Centre
270 Canterbury Rd, Forest Hill VIC 3131
28/12/20 12:00pm-2:00pm 1210hrs Food court 30min; 1250hrs TKMaxx 15min; 1310hrs Target 20min; 1340hrs Woolworths 15min
Fountain Gate Shopping Centre Kmart, Big W, Target, Millers, King of Gifts, Lo Costa
25-55 Overland Drive, Narre Warren VIC 3805
26/12/20 9:00am-11:00am
Frankston TK Maxx Frankston, 10 Shannon Street, Bayside Shopping Centre 31/12/20 2pm-3pm Case shopped at store
Frankston Ishka, Shop G18b, 28 Beach St
Bayside Shopping Centre
31/12/20
3.00pm-3.15pm
Case shopped
Glen Waverley Mocha Jo’s
87 Kingsway, Glen Waverley VIC 3150
28/12/20 2:00pm-2:30pm
Hallam Coles Hallam
2 Princes Domain Drive, Hallam VIC 3803
30/12/20 6:15am-6:30am Case shopped in store
Lakes Entrance Blue Riviera Hire Boats
Marine Parade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 11:15am-12:15pm Case hired a boat
Lakes Entrance Darcey Annas Beach Cafe Kiosk Gift Shop Gallery
426 Main Beach Walk Surf Life Saving, Lakes Entrance VIC 3909
30/12/20 11:15am-11:20am Case picked up takeaway
Lakes Entrance Central Hotel Lakes Entrance
321 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
30/12/20 5:00pm-6:30pm Case attended outside premises
Lakes Entrance Woolworths Lakes Entrance
371 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
30/12/20 6:00pm-6:15pm Case shopped in store
Melbourne Federation Square
Swanston & Flinders Streets, Melbourne VIC 3000
23/12/2- 11:00pm-11:30pm Case attended Federation Square
Mentone Mentone/Parkdale Beach 27/12/20 10:00am-4:30pm
Mentone Bunnings Mentone
23-27 Nepean Hwy, Mentone VIC 3194
23/12/20 11:00am-11:30am Case shopped in store
Mentone Bunnings Mentone
23-27 Nepean Hwy, Mentone VIC 3194
29/12/20 07:30am-08:00am Case shopped in store
Mentone Bunnings Mentone
23-27 Nepean Hwy, Mentone VIC 3194
31/12/20 08:00am-08:30am Case shopped in store
Mentone Woolworths Mentone
105-111 Balcombe Road, Mentone VIC 3194
23/12/20 2:45pm-3:05pm Case shopped in store
Moorabbin COSTCO Moorabbin
8 Chifley Drive, Moorabbin Airport VIC 3194
30/12/20 10:45am-12:15pm Case shopped in store
Moorabbin COSTCO Moorabbin
8 Chifley Drive, Moorabbin Airport VIC 3194
30/12/20 4:00m- 5:50pm Case shopped in store
Mount Waverley Ritchies IGA
283 Stephensons Road, Mount Waverley VIC 3149
30/12/20 2:00pm-2:30pm Case shopped for half an hour
Mount Martha Mount Martha Fine Foods, 34 Lochiel Ave 31/12/20 3pm – 3.15pm Takeaway coffee
Mordialloc Woodlands Golf Club
109 White Street Mordialloc VIC 3195
23/12/20 8:00am-2:00pm Case attended course
Mordialloc Woodlands Golf Club
109 White Street Mordialloc VIC 3195
28/12/20 12:00pm-6:00pm Case attended course
Oakleigh Bunnings Oakleigh
1041 Centre Road, Oakleigh South
30/12/20 11:00am-11:30am Case shopped for 30 minutes
Oakleigh Katialo restaurant
8 Eaton Mall, Oakleigh VIC 3166
28/12/20 7:00pm-7:10pm
Wonthaggi Wonthaggi Plaza Shopping centre
2 Biggs Drive, Wonthaggi VIC 3995
28/12/20 1:30pm-2.30pm Kmart- shopped for 15 mins

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර​: https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සේවය කරන ඔබටත් වැටුප් ලැබෙන්නේ මෙහෙම ද?

සාමාන්‍ය ඔස්ට්‍රේලියානු සේවකයෙකූ සෑම වසරකදීම ඩොලර් 21,000ක වැටුපක් ලැබිය යුතු අමතර කාලයක් සේවයේ නිරත වී ඇති බව නව සමීක්ෂණයක් මගින් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

Read More »

තරග පැරදුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගංවතුරට කොටුවෙයි

අමෙරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයට බලපෑම් කර ඇති ජලගැලීම් තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ද බටහිර ඉන්දීය දූපත් බලා පිටත්ව යාමට නොහැකි වී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

Read More »