අඩු කරන ලද අනුපාතය යටතේ JobSeeker දීමනාව 2021 මාර්තු දක්වා අඛණ්ඩව ලබා දීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය පියවර ගනී. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අඩු කරන ලද අනුපාතය යටතේ JobSeeker දීමනාව 2021 මාර්තු දක්වා අඛණ්ඩව ලබා දීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය පියවර ගනී.

අඩු කරන ලද අනුපාතය යටතේ JobSeeker දීමනාව 2021 මාර්තු දක්වා අඛණ්ඩව ලබා දීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය පියවර ගනී.

අඩු කරන ලද අනුපාතය යටතේ JobSeeker දීමනාව 2021 මාර්තු දක්වා අඛණ්ඩව ලබා දීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය පියවර ගනී.

JobSeeker’s inflated rate set to continue until March under reduced rate.

JobSeeker ගෙවීම් අනුපාතය සති ගණනක් සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු ලබන වසර දක්වා දීර්ඝ කිරීමට නියමිතය.

රැකියා විරහිත ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට 2021 මාර්තු මාසය දක්වා Newstart ලෙස කලින් හැඳින්වූ මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ ඉහළ නැංවීමේ අනුපාතයක් අඛණ්ඩව ලැබෙනු ඇත. එය අඩු අනුපාතයකින් දීර්ඝ වනු ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු රජය​ වාර්තා කරයි.

මුලින් දෙසතියකට වරක් JobSeeker සහ තරුණ දීමනා ගෙවීම් සඳහා ඩොලර් 550 ක අතිරේක මුදලක් ලැබුණි. එය සැප්තැම්බර් 25 සිට දෙසතියකට ඩොලර් 250 දක්වා අඩු කරන ලදී.

එය මෙම​ වසර අවසානයේදී කල් ඉකුත්වීමට නියමිතව තිබූ නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවසාන අනුමැතියට යටත්ව දැන් එය දිගටම කරගෙන යනු ඇත.

පසුගිය සතියේ පැවැත්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේ වියදම් සමාලෝචන කමිටුවේදී මාර්තු 28 දක්වා මෙම යෝජනා ක්‍රමය දීර්ඝ කිරීම සඳහා අත්සන් තැබීය.

සමාජ සේවා අමාත්‍ය Anne Ruston පසුගිය මාසයේ කියා සිටියේ ආර්ථික තත්වයන් මත පදනම්ව ඕනෑම තීරණයක් ගන්නා බවයි.

මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියානුවන් මිලියන 1.5 ක් පමණ JobSeeker  දීමනාව ලබා ගන්නා අතර වෙනත් සුභසාධන ආධාරක රාශියක් ද මේ අතර ක්‍රියාත්මකයි.

(7News)

COMMENTS