ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මෙහෙයවනු ලබන​ විස්සයි-20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක කෙටුම්පත – අවසන් සංචිතය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මෙහෙයවනු ලබන​ විස්සයි-20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක කෙටුම්පත – අවසන් සංචිතය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මෙහෙයවනු ලබන​ විස්සයි-20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක කෙටුම්පත – අවසන් සංචිතය

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් 2020: ක්‍රීඩක කෙටුම්පත – අවසන් සංචිතය

Lanka Premier League 2020 : Player Draft – Final squads

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මෙහෙයවනු ලබන​ විස්සයි-20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය හෙවත් ‘ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්’ ක්‍රිකට් තරගාවලියට ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිත ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගැනීම (Player draft)  පසුගිය 19 වෙනිදා සිදු කෙරිනි. පහත දැක්වෙන්නේ එහිදී තෝරා ගත් අවසන් සංචිතයයි.

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්: ක්‍රීඩක කෙටුම්පත – අවසන් සංචිතය (නොවැම්බර් 1 වන දිනට පෙර තවත් විදේශීය ක්‍රීඩකයින් එකතු කළ යුතුය)

COMMENTS