මෙල්බර්න් හි නවතම COVID-19 අවදානම් සහිත ස්ථාන අතර සුපිරි වෙළඳසැල් හයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් හි නවතම COVID-19 අවදානම් සහිත ස්ථාන අතර සුපිරි වෙළඳසැල් හයක්!

මෙල්බර්න් හි නවතම COVID-19 අවදානම් සහිත ස්ථාන අතර සුපිරි වෙළඳසැල් හයක්!

මෙල්බර්න් හි නවතම COVID-19 අවදානම් සහිත ස්ථාන අතර සුපිරි වෙළඳසැල් හයක්!

Six supermarkets among Melbourne’s latest high-risk COVID locations

මෙල්බර්න් හි සුපිරි වෙළඳසැල් හයක් COVID-19 ඉහළ අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව සඳහා එකතු කරන ලද ස්ථාන කිහිපයක් අතර වේ.

සෞඛ්‍ය හා මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම ලැයිස්තුව පුළුල් කරන ලද්දේ ගත වූ පැය 24 තුල නව COVID-19 ආසාදන 7 ක් රජය විසින් වාර්තා කිරීමෙන් පසුවය.

පහත​ ලැයිස්තුගත කර ඇති දිනයන්හි ඕනෑම ස්ථානයකට සහභාගී වූ ඕනෑම අයෙකුට රෝග ලක්ෂණ සඳහා නිරීක්ෂණය කරන ලෙස​ බලධාරීන් උපදෙස් දී ඇත.

  • Woolworths Box Hill Central, Main St – October 9 (1:30pm – 1:50pm), October 10 (1:30pm – 1:50pm)
  • Endeavour Hills Dry Cleaners, Shop 80 Endeavour Hills Shopping Centre – October 10, 8:30am – 1:30pm
  • Endeavour Hills Shopping Centre, Cnr Heatherton Road, Matthew Flinders Ave – October 10, 8:30am – 1:30pm
  • Coles Tooronga Village, Glen Iris – October 2 (3:15pm – 3:45pm), October 3 (3:20pm – 3:50pm), October 7 (1pm – 1:30pm), October 9 (1:20pm – 1:50pm)
  • Coles Malvern, Glenferrie Road – October 6 (1:45pm – 2:15pm), October 8 (1:00pm – 1:30pm)
  • Woolworths Malvern, 112-114 Wattletree Rd – November 30 (1pm – 1:40pm), October 1 (3:25pm – 4pm), October 4 (3pm – 3:30pm), October 5 (2pm – 2:30pm), October 6 (1pm – 1:30pm)
  • Fountain Gate Dry Cleaners, Westfield Fountain Gate Shop 2105, Level 2 – October 8 (10am – 1pm), October 9 (8am – 11am)
  • Westfield Fountain Gate Shopping Centre – October 8, 10am – 1pm
  • Coles Summerhill Shopping Centre, 850 Plenty Rd, Reservoir – October 6, 7:10pm – 7:30pm
  • Coles Taylors Hill, Gourlay Rd – October 1, 6pm – 6:20pm

COMMENTS