බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා Skilled Visa නවතම රැකියා ලැයිස්තුව මෙන්න

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය ගැනීමට ඉඩකඩ විවර වන බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්ත Skilled Visa නවතම රැකියා ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

2022-23 Skilled වීසා වැඩසටහන සංශෝධන රැසක් සහිතව පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා.

සුදුසුකම් ඇති වෘත්තීන් 60% කින් පමණ වැඩි කිරීම / ඉංග්‍රීසි භාෂා අවශ්‍යකාවය සරළ කිරීම / අයදුම්පත් ගාස්තුව වන ඩොලර් 200 ඉවත් කිරීම ඒ යටතේ ප්‍රධාන වනවා.

බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්තයට සංක්‍රමණය වීමට අපේක්ෂා කරන පුහුණු ශ්‍රමිකයින්ට සහාය වීම මෙහි අරමුණ බව ප්‍රාන්ත රජය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සඳහන්.

මීලග වටයේ ආරාධනා පත්‍ර සැප්තැම්බර් මාසයේ තුන්වන සතියේ නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්ත ආගමන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටිනවා.

2022-23 WA State Nomination – Combined occupation list (WASMOL schedule 1 and 2, and GOL)

The GOL has been expanded to include 331 occupations.

The WASMOL – Schedule 1 has been expanded to include 90 occupations.

The WASMOL – Schedule 2 has been expanded to include 189 occupations.

ANZSCO code Skilled occupation  Eligible visas  WASMOL Schedule 1 

WASMOL Schedule 2 

Graduate
*190 visa **491 visa
​141999 ​Accommodation and Hospitality Managers, nec  NEW
221111 Accountant (General)252211
Acupuncturist

233911 Aeronautical Engineer

 NEW
231111 Aeroplane Pilot


234111 Agricultural Consultant
 NEW
233912
Agricultural Engineer  NEW
234112 Agricultural Scientist

311111 Agricultural Technician

334112 Airconditioning and Mechanical Services Plumber

​342111
​Airconditioning and Refrigeration Mechanic


 
​323111 ​Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)  NEW
​323112 ​Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)  NEW
​323113 ​Aircraft Maintenance Engineer (Structures)  NEW
411111 Ambulance Officer

 NEW
311211 Anaesthetic Technician

 NEW
253211 Anaesthetist
 NEW
261311 Analyst Programmer


121311 Apiarist


121111 Aquaculture Farmer

362212 Arborist


232111 Architect  NEW
312111 Architectural Draftsperson
312199 Architectural, Building and Surveying Technicians, nec
139911 Arts Administrator or Manager

252711 Audiologist

321111 Automotive Electrician
351111 Baker

271111 Barrister

121312 Beef Cattle Farmer
234513 Biochemist


233913 Biomedical Engineer  NEW
234514 Biotechnologist

 NEW
234515 Botanist
331111 Bricklayer
312999 Building and Engineering Technicians, nec  

312113 Building Inspector  

​351211 ​Butcher or Smallgoods Maker  NEW
394111 Cabinetmaker

342411 Cabler (Data and Telecommunications)  NEW
141111 Cafe or Restaurant Manager

141211 Caravan Park and Camping Ground Manager
311212 Cardiac Technician
 NEW
253312 Cardiologist

 NEW
253512 Cardiothoracic Surgeon

 NEW
272111 Careers Counsellor


331212 Carpenter


331211 Carpenter and Joiner


232213 Cartographer


351311 Chef233111 Chemical Engineer

 NEW
234211 Chemist


134111 Child Care Centre Manager


252111 Chiropractor


14991
Cinema or Theatre Manager

233211
Civil Engineer


312211 Civil Engineering Draftsperson312212 Civil Engineering Technician

 NEW
​599915 Clinical Coder​  NEW
253313 Clinical Haematologist

 NEW
272311 Clinical Psychologist


222111 Commodities Trader


272611 Community Arts Worker

411711 Community Worker

 NEW
221211 Company Secretary


252299 Complementary Health Therapists, nec


263111 Computer Network and Systems Engineer


 NEW
149311 Conference and Event Organiser

 NEW
234911 Conservator


312114 Construction Estimator


133111 Construction Project Manager351411 Cook121211 Cotton Grower

272199 Counsellors, nec


121299 Crop Farmers, nec

149212 Customer Service Manager

 NEW
121313 Dairy Cattle Farmer

211112 Dancer or Choreographer


262111 Database Administrator121314 Deer Farmer

411211 Dental Hygienist

252311 Dental Specialist411213 Dental Technician

 NEW
411214 Dental Therapist

252312 Dentist

253911 Dermatologist

 NEW
261312 Developer Programmer253917 Diagnostic and Interventional Radiologist

 NEW
321212 Diesel Motor Mechanic


251111 Dietitian


212312 Director (Film, Television, Radio or Stage)


411712 Disabilities Services Officer

**** (mental health only)

334113 Drainer451211 Driving Instructor
 NEW
272112 Drug and Alcohol Counsellor​241111
​Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
272312 Educational Psychologist

 NEW
233311 Electrical Engineer312311 Electrical Engineering Draftsperson

 NEW
312312 Electrical Engineering Technician342211 Electrical Linesworker

 
341111 Electrician (General)


341112 Electrician (Special Class)


342313 Electronic Equipment Trades Worker


​342314 Electronic Instrument Trades Worker (general)​  NEW
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)233411 Electronics Engineer

 NEW
253912 Emergency Medicine Specialist

 NEW  
441211 Emergency Service Worker

253315 Endocrinologist

 NEW  
133211 Engineering Manager233999 Engineering Professionals, nec

 
233914 Engineering Technologist

 
411411 Enrolled Nurse

 NEW  
233915 Environmental Engineer

 NEW
251311 Environmental Health Officer
 NEW
139912 Environmental Manager

 NEW
234313 Environmental Research Scientist

 
234915 Exercise Physiologist
 
221213 External Auditor

 
149913 Facilities Manager

 
272113 Family and Marriage Counsellor

 
411713 Family Support Worker

 NEW  
322113 Farrier


333211 Fibrous Plasterer


 
212314 Film and Video Editor

 
222112 Finance Broker


132211 Finance Manager


222199 Financial Brokers, nec


222299 Financial Dealers, nec


149914 Financial Institution Branch Manager

222311 Financial Investment Adviser


222312 Financial Investment Manager


222211 Financial Market Dealer


323211 Fitter (General)


323212 Fitter and Turner


​323213 ​Fitter-Welder  NEW
332111 Floor Finisher

121212 Flower Grower


231113 Flying Instructor


234212 Food Technologist

 
234113 Forester

 
121213 Fruit or Nut Grower
 
451399 Funeral Workers, nec

362211 Gardener (General)

 
399212 Gas or Petroleum Operator

334114 Gasfitter


253316 Gastroenterologist


253111 General Medical Practitioner

 
234411 Geologist234412 Geophysicist233212 Geotechnical Engineer333111 Glazier


121315 Goat Farmer

121214 Grain, Oilseed or Pasture Grower


121215 Grape Grower


 
362311 Greenkeeper

 
391111 Hairdresser

 NEW
313111 Hardware Technician134299 Health and Welfare Services Managers, nec

 NEW
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals, nec


251911 Health Promotion Officer


231114 Helicopter Pilot


121316 Horse Breeder

361112 Horse Trainer​251511
​Hospital Pharmacist

141311
Hotel or Motel Manager223111 Human Resource Adviser

132311 Human Resource Manager

 NEW
234413 Hydrogeologist261111 ICT Business Analyst

 NEW  
135199 ICT Managers, nec135112 ICT Project Manager262112 ICT Security Specialist263212 ICT Support Engineer

 NEW  
​313199 ​ICT Support Technicians, nec  NEW
263213 ICT Systems Test Engineer

 
233511 Industrial Engineer

 NEW
251512 Industrial Pharmacist


222113 Insurance Broker


411112 Intensive Care Ambulance Paramedic

 NEW
253317 Intensive Care Specialist

 NEW  
221214 Internal Auditor

 
272412 Interpreter


331213 Joiner


139913 Laboratory Manager


232112 Landscape Architect

 
362213 Landscape Gardener


 
311413 Life Science Technician


234511 Life Scientist (General)

 
234599 Life Scientists, nec

 
341113 Lift Mechanic


 
121399 Livestock Farmers, nec
 
312911 Maintenance Planner


221112 Management Accountant

 NEW
224711 Management Consultant


 
234516 Marine Biologist

 
233112 Materials Engineer

 NEW
311312 Meat Inspector

 NEW
233512 Mechanical Engineer312511 Mechanical Engineering Draftsperson


312512 Mechanical Engineering Technician134211 Medical Administrator
 NEW
251211 Medical Diagnostic Radiographer

 NEW
234611 Medical Laboratory Scientist

 NEW
311213 Medical Laboratory Technician

 NEW  
253314 Medical Oncologist

 NEW  
253999 Medical Practitioners, nec

 NEW  
251212 Medical Radiation Therapist

 NEW
311299 Medical Technicians, nec

 NEW
322311 Metal Fabricator


​323299 Metal Fitters and Machinists, nec​  NEW
323214 Metal Machinist (First Class)


312912 Metallurgical or Materials Technician

 NEW  
234912 Metallurgist234913 Meteorologist

 
234517 Microbiologist

 
241311 Middle School Teacher


 
254111 Midwife


 
312913 Mine Deputy

 NEW
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum)121411 Mixed Crop and Livestock Farmer


121216 Mixed Crop Farmer

121317 Mixed Livestock Farmer


321211 Motor Mechanic (General)321213 Motorcycle Mechanic


234999 Natural and Physical Science Professionals, nec


252213 Naturopath


233916 Naval Architect


263112 Network Administrator

 NEW
263113 Network Analyst

 NEW
253318 Neurologist

 
253513 Neurosurgeon

 
251213 Nuclear Medicine Technologist​254211 ​Nurse Educator  NEW
​254311 ​Nurse Manager  NEW
254411 Nurse Practitioner

254212 Nurse Researcher


362411 Nurseryperson
 
134212 Nursing Clinical Director

 NEW  
251112 Nutritionist

 
253913 Obstetrician and Gynaecologist


251312 Occupational Health and Safety Adviser252411 Occupational Therapist


 
311214 Operating Theatre Technician
 NEW
253914 Ophthalmologist

 NEW  
251411 Optometrist

 NEW
224712 Organisation and Methods Analyst


272313 Organisational Psychologist


253514 Orthopaedic Surgeon

 NEW
251412 Orthoptist251912 Orthotist or Prosthetist

 NEW
252112 Osteopath

 NEW
232214 Other Spatial Scientist

 NEW  
253515 Otorhinolaryngologist


 
253516 Paediatric Surgeon

 NEW  
253321 Paediatrician

 NEW
332211 Painting Trades Worker


​32411 ​Panelbeater  NEW
351112 Pastrycook


253915 Pathologist


 
311216 Pathology Collector
 NEW  
233612 Petroleum Engineer311215 Pharmacy Technician

 NEW
234914 Physicist

*** (Medical Physicist only)
 
252511 Physiotherapist121318 Pig Farmer
 
253517 Plastic and Reconstructive Surgeon

 NEW
334111 Plumber (General)


252611 Podiatrist132411 Policy and Planning Manager

142115 Post Office Manager

121321 Poultry Farmer

 
322312 Pressure Welder


134213 Primary Health Organisation Manager


311399 Primary Products Inspectors, nec

 
241213 Primary School Teacher133612 Procurement Manager
 NEW  
133511 Production Manager (Forestry)


 
133512 Production Manager (Manufacturing)


 
133513 Production Manager (Mining)


 
233513 Production or Plant Engineer212315 Program Director (Television or Radio)

 
133112 Project Builder
 

​612112 Property Manager​  NEW
253411 Psychiatrist


 
272399 Psychologists, nec272314 Psychotherapist


139914 Quality Assurance Manager

 
233213 Quantity Surveyor

 NEW
253918 Radiation Oncologist


 
272612 Recreation Officer

 
223112 Recruitment Consultant

 
254412 Registered Nurse (Aged Care)


 
254413 Registered Nurse (Child and Family Health)


 
254414 Registered Nurse (Community Health)254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254416 Registered Nurse (Developmental Disability)


 
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)


 
254421 Registered Nurse (Medical Practice)


 
254418 Registered Nurse (Medical)


 
254422 Registered Nurse (Mental Health)


 
254425 Registered Nurse (Paediatrics)


 
254423 Registered Nurse (Perioperative)


 
254424 Registered Nurse (Surgical)


 
254499 Registered Nurses, nec272114 Rehabilitation Counsellor

 NEW  NEW
253322 Renal Medicine Specialist

 NEW  
132511 Research and Development Manager


253112 Resident Medical Officer411715 Residential Care Officer

 NEW  NEW
251513 Retail Pharmacist253323 Rheumatologist


 
334115 Roof Plumber


​333311
​Roof Tiler


 
​312611 ​Safety Inspector  NEW
131112 Sales and Marketing Manager134311 School Principal


241411 Secondary School Teacher121322 Sheep Farmer


322211 Sheetmetal Trades Worker


231213 Ship’s Master


321214 Small Engine Mechanic


272499 Social Professionals, nec


​272511
​Social Worker

261399
Software and Applications Programmers, nec261313 Software Engineer261314 Software Tester271311 Solicitor


333212 Solid Plasterer251214 Sonographer241599 Special Education Teachers, nec241511 Special Needs Teacher139999 Specialist Managers, nec

*****  (Harbour Master only)

253311 Specialist Physician (General Medicine)

 NEW
253399 Specialist Physicians, nec

 NEW
252712 Speech Pathologist139915 Sports Administrator

222213 Stockbroking Dealer


331112 Stonemason


233214 Structural Engineer272115 Student Counsellor


121217 Sugar Cane Grower

133611 Supply and Distribution Manager

 NEW
253511 Surgeon (General)

 NEW
312116 Surveying or Spatial Science Technician


232212 Surveyor

 

262113 Systems Administrator261112 Systems Analyst

 NEW
221113 Taxation Accountant

 NEW
249311 Teacher of English to Speakers of Other Languages241512 Teacher of the Hearing Impaired241513 Teacher of the Sight Impaired263311 Telecommunications Engineer342413 Telecommunications Linesworker

 NEW
263312 Telecommunications Network Engineer253324 Thoracic Medicine Specialist

 NEW
252214 Traditional Chinese Medicine Practitioner


272413 Translator

149413 Transport Company Manager

 NEW
233215 Transport Engineer242111 University Lecturer


393311 Upholsterer


232611 Urban and Regional Planner

 NEW
253518 Urologist


 NEW
253521 Vascular Surgeon121221 Vegetable Grower


​324311 ​Vehicle Painter  NEW
234711 Veterinarian361311 Veterinary Nurse242211 Vocational Education Teacher


333411 Wall and Floor Tiler313113 Web Administrator


261212 Web Developer


322313 Welder (First Class)


134214 Welfare Centre Manager


272613 Welfare Worker

 NEW
234213 Wine Maker

394213 Wood Machinist


223113 Workplace Relations Adviser

411716 Youth Worker

 NEW
234518 Zoologist

අද (17) සිට ශ්‍රී ලංකාවේ නව වීසා ක්‍රමවේදයක්

අද (17) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වීසා ක්‍රමවේදය සහ නව මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කෙරෙනවා.

Read More »

සිඩ්නි පාසලක් අසල පිහි ඇනුමකින් 18 හැවිරිදි සිසුවෙක් මියගිය සිද්ධියට තවත් පිරිසක් අත්අඩංගුවේ

බටහිර සිඩ්නි ප්‍රදේශයේ පාසලක් අසලදී පිහි ඇනුමකින් 18 හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු මියගිය සිද්ධියට තවත් පිරිමි ළමයින් 3 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

රිය ධාවනයේදී කෝපයට පත්වන ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන් ගැන හෙළිදරව්වක්

ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ගෙන් සියයට 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රිය ධාවනයේදී ප්‍රකෝපකාරීව හැසිරෙන බවට සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියානුවන් විවේකය ගත කරන ආකාරය ගැන නවතම අධ්‍යයනයක්

ඔස්ට්‍රේලියානුවන් තම විනෝදය සහ විවේකය සඳහා කාලය ගත කළ ආකාරය පිළිබඳ නවතම අධ්‍යනයක් ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන කාර්යංශය මගින් සිදු කර තිබෙනවා.

Read More »

බැංකු කාඩ්පත් වංචා නිසා ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් අහිමි වෙයි

පසුගිය වසරේ දී පමණක් බැංකු කාඩ්පත් වංචා හේතුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ට ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් අහිමි වි ඇති බව නවතම අධ්‍යනයක දී හෙළිව තිබෙනවා.

Read More »