නවසීලන්ත අලුත් රැකියා වීසා කාණ්ඩයට විදේශයක සිටත් අයදුම් කරන්න අවස්ථාව

AEWV හෙවත් නවසීලන්ත Accredited Employer Work වීසා කාණ්ඩය සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එමගින් තාවකාලික රැකියා වීසා කාණ්ඩ 06 ක් අහෝසි වීම සිදුවනවා.

සේවා යෝජකයෙකු විසින් නිර්දේශ කර ඇත්නම් සංක්‍රමණික සේවකයෙකුට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මේ සඳහා අයදුම් කල හැකියි.

විදේශයක සිටියද සුදුසුකම් සපුරාලන අයෙකුට මේ සඳහා අයදුම් කල හැකි වනවා.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර පහතින් ලබා ගත හැකියි.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.beehive.govt.nz%2Frelease%2Fapplications-now-open-new-work-visa-holders-offshore%3Ffbclid%3DIwAR0Hs9EYQwcnI7kdux7tpz6cjFrzvg49g0ukaLclNfIC1CouS2rLvYBn2F0&h=AT38SArEn7Ea6FqhIczGjUktWinsJ0is9cJoJW2bF1_SIvHDP4wcZqRzUXdMNphnnA7fC2OTZqUX1V2xbG4JfZqAJU2Xb2WPCZpuENFApxnrvmeepgOQH6i_Zj2lND-2V5ph&__tn__=-UK-R&c[0]=AT12IJcJiyPFfmN9ioEC8KSn-jHvP9emCZuD4s-f0r077IPdqnBkgMhsEA1ivQN-liXCGTSvU2ZZN352OcbwSGh4osQ8MzVMTqqWXYdMDpY53r37dAw8-klIo9H5zvy77ERlhqYb-pMjCSgjVl1atwHflPwAIAmKFYEtM3KIDdFovd4kYCa8gfvTwCx6gU4RIneA6Q

ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිම ක්‍රීඩා කලාප විවෘත කිරීම ඇරඹේ

ප්‍රමාණවත් හිම පතනයන් නොලැබීම හමුවේ විවෘත කිරීම ප්‍රමාද වූ ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිම ක්‍රීඩා කලාප මහජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »

රක්ෂණ වාරික ගෙවීම ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන්ගේ ප්‍රධානතම ගැටලු අතරට

රක්ෂණ වාරික ගෙවීම ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන් මුහුණදෙන ප්‍රධානතම ගැටලුවක් බවට පත්වි ඇතැයි නවතම සමීක්ෂණයක් අනාවරණය කරනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ගුරුවරුන්ට $ දහස් ගණනක මුදල් සහනාධාරයක්

දුෂ්කර හෝ ප්‍රාදේශීය කලාපවල සති 03 ක පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීමට කැමති පුහුණු ගුරුවරුන්ට ඩොලර් දහස් ගණනක මුදල් සහනාධාරයක් දීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »
AUS LANKA RADIO

LIVE : Ausලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සජීවීව දැන්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ඔබ අද දිනය ආරම්භයේ දැනගතම යුතු ප්‍රවෘත්ති ඇතුළත් Aus ලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට දැන් සවන් දෙන්න.

Read More »