සෞඛ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් ඔස්ටේ්‍රලියා සංක්‍රමණ නීති ලිහිල් කරන ලෙස ඉල්ලීම් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සෞඛ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් ඔස්ටේ්‍රලියා සංක්‍රමණ නීති ලිහිල් කරන ලෙස ඉල්ලීම්

සෞඛ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් ඔස්ටේ්‍රලියා සංක්‍රමණ නීති ලිහිල් කරන ලෙස ඉල්ලීම්

දැඩි සේවක හිගය මගහරවා ගැනීමට විදේශීය සෞඛ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් ඔස්ටේ්‍රලියා සංක්‍රමණ නීති ලිහිල් කරන ලෙස පාර්ශව රැසක් ඉල්ලීම් කර තිබෙනවා.

කොවිඩ් තත්වය හමුවේ සංක්‍රමණ අඩුවීමෙන් ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ දරුණුම සේවක හිගතා ඇතිවු ක්ෂේත්‍රයක් ලෙසයි සෞඛ්‍ය අංශය සැළකෙන්නේ.

එබැවින් තවදුරටත් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය අඩාල නොවී පවත්වාගෙන යාම සඳහා සෞඛ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් සංක්‍රමණ නීති ලිහිල් කිරිමක් සිදුකල යුතු බවටයි පාර්ශව රැසක් බලකර සිටින්නේ.

විශේෂයෙන් ඔස්ටේ්‍රලියාවට පැමිණීමට සිටින සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් කැනඩාව සහ බ්‍රිතාන්‍යය වැනි රටවල් කරා ඇදී යාමටද මෙම තත්වය බලපා ඇති බවටයි වාර්තා පළවන්නේ.

සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට ස්ථිර පදිංචිය ලබාගැනීම දක්වා වන ක්‍රමවේදය සරල සහ ලිහිල් කරන ලෙසටද පාර්ශව ගණනාවක් ඉල්ලා සිටිනවා.

COMMENTS