මහින්දට යන්න එපැයි ඉල්ලා පාක්ෂිකයන් අරලිය ගහ මැදුරට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මහින්දට යන්න එපැයි ඉල්ලා පාක්ෂිකයන් අරලිය ගහ මැදුරට

මහින්දට යන්න එපැයි ඉල්ලා පාක්ෂිකයන් අරලිය ගහ මැදුරට

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂට ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් නොවන්නැයි බලකරමින් පාක්ෂිකයන් පිරිසක් මේ වනවිට අරලිය ගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත වනවා.

https://www.facebook.com/auslankatvpage/posts/pfbid02iJFGXYDvHTxt9oLQUdpt3yd9x1tjdP2xyapq5rsZmyKCEPut7epKgHvEZJckyLV5l?__cft__[0]=AZXv6CSV9Wt_9TXBpngXr97HZwwr1breietSME1Jt1sYVYHR9xeurBIiIeM4Cg1wBxitbXfEXyLjxlnQGlpSc3oVYL9b6t8JEsNNtxfXp1RSRQjk-_8TuTlIQwFqAVskawulVZ3QJ53p4OYe1fcmhwV7jnPYN7PiMlPfllNS4NlVqT8ASW5yHGS6TAkujpNusT4&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/auslankatvpage/posts/pfbid02PkJs8raHzCrkTmarnhNx3bEUELvoLqEPQ8BWxCSZLddnqQkhkUED18SjQG8rsAqel?__cft__[0]=AZU4BQA0BQw-1Z27qT0CjI72c1mXPKTrmzZNj2XtHsnTznd9JEJ7G08hUmh9zUpQQV-X07uxerBOlI__cyugYhAUD9vBb-s2hEvcZS1TSDEvF76uuCFzLaB1PUaqgLh9YbTOlVU2YyrRXBLYgEsftahqYK02oRRlb1ivq7FoTjZsmQ&__tn__=%2CO%2CP-R

COMMENTS