නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරයට සියඹලාපිටිය වැඩි ඡන්දයෙන් පත්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ නව නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ලෙස රංජිත් සියඹලාපිටිය මන්ත්‍රීවරයා වැඩි ඡන්ද 83කින් තෝරා පත් කර ගනු ලැබුවා.

ඒ අද පැවති රහස් ජන්දයකින්.

රංජිත් සියඹලාපිටිය මන්ත්‍රීවරයාට ජන්ද 148ක් ද සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයෙන් නම් කරනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්තියාස් බාකීර් මාකර්ට ඡන්ද 65ක් ලැබී තිබුණා.

අවලංගු වූ ජන්ද සංඛ්‍යාව 03ක් අතර විමල් විරවංශ මන්ත්‍රීවරයා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් 06 දෙනෙකු ඡන්දය

ලබාදෙන අවස්ථාවේදී සභාවේ නොසිටියා.