ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ තවත් එන්නත් 02 කට අනුමැතිය / වැඩි වාසිය චීන – ඉන්දීය සිසුන්ට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ තවත් එන්නත් 02 කට අනුමැතිය / වැඩි වාසිය චීන – ඉන්දීය සිසුන්ට

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ තවත් එන්නත් 02 කට අනුමැතිය / වැඩි වාසිය චීන – ඉන්දීය සිසුන්ට

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ තවත් කොවිඩ් මර්දන එන්නත් 02 ක් හදිසි භාවිතය සඳහා Therapeutic Goods Administration (TGA) විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

මේ අනුව ඉන්දීය නිෂ්පාදනයක් වන Covaxin සහ චීන නිෂ්පාදනයක් වන BBIBP-CorV සඳහා අනුමැතිය හිමිවේ.

මෙම එන්නත් ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයන්ටද ඒ අනුව ඔස්ටේ්‍රලියාවට පැමිණීමට අවසර හිමිවනවා.

TGA විසින් අනුමත කරන ලද එන්නතකින් මාත්‍රා 02 ම ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයන්ට පමණක් ඔස්ටේ්‍රලියාවට පැමිණීම සඳහා අවසර ලැබෙනවා.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී දේශ සීමා විවෘත කිරීමත් සමග Covaxin සහ BBIBP-CorV යන එන්නත් ලබාගෙන ඇති පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ට සහ සිසුන්ටද ඔස්ටේ්‍රලියාවට පැමිණිය හැකියි.

චීන හා ඉන්දීය සිසුන්ට මෙම නව තීරණයත් සමග වැඩි අවස්ථාවක් හිමිවනු ඇති බවටද අනාවැකි පළවනවා.