නිවු සවුත් වේල්ස් පාසල් යළි ආරම්භ කරන දින වකවානු සතියකින් පෙරට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවු සවුත් වේල්ස් පාසල් යළි ආරම්භ කරන දින වකවානු සතියකින් පෙරට

නිවු සවුත් වේල්ස් පාසල් යළි ආරම්භ කරන දින වකවානු සතියකින් පෙරට

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පාසල් යළි ආරම්භ කරන දින වකවානු සතියකින් පෙරට ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව – 01 වසර හා 12 වසර සිසුන් ඔක්තෝබර් 18 වනදා අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

02 – 06 සහ 11 වසර සිසුන් ඔක්තෝබර් 25 වනදාත් / අනෙකුත් ශ්‍රේණි නොවැම්බර් 01 වනදාත් ආරම්භ කෙරේ.

සියලුම ගුරුවරුන් පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්ව සිටීම අනිවාර්ය වන අතර මෙම වැඩපිළිවෙල සඳහා ඊයේ රාත්‍රියේ රැස්වූ NSW ප්‍රාන්ත රජයද අනුමැතිය ලබාදුන්නේය.