මෙල්බර්න් – සිඩ්නි ලොව වඩාත් ආරක්ෂාකාරීම නගර 10 තුළට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් – සිඩ්නි ලොව වඩාත් ආරක්ෂාකාරීම නගර 10 තුළට

මෙල්බර්න් – සිඩ්නි ලොව වඩාත් ආරක්ෂාකාරීම නගර 10 තුළට

ලොව වඩාත් ආරක්ෂාකාරීම නගර 10 තුළට ඔස්ටේ්‍රලියානු නගර 02 ක් ඇතුළත්ව තිබේ.

ඒ සුප්‍රකට Economist සගරාව විසින් නිකුත් කර ඇති Economist Intelligence Unit’s Safe Cities Index (SCI) දර්ශකයට අනුවයි.

මීට අනුව ලොව වඩාත් ආරක්ෂාකාරීම නගරය වන්නේ ඩෙන්මාර්කයේ කෝපන්හේගන් නගරයයි.

04 වන ස්ථානයට සිඩ්නි නගරයත් 09 වන ස්ථානයට මෙල්බර්න් නගරයත් තේරී පත්ව තිබේ.

  1. Copenhagen
  2. Toronto
  3. Singapore
  4. Sydney
  5. Tokyo
  6. Amsterdam
  7. Wellington
  8. Hong Kong
  9. Melbourne
  10. Stockholm

Source : https://safecities.economist.com/