මෙල්බර්න් අවධානම් ස්ථාන සංඛ්‍යාව ඉහළට – සමස්ත ලැයිස්තුව මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් අවධානම් ස්ථාන සංඛ්‍යාව ඉහළට – සමස්ත ලැයිස්තුව මෙන්න

මෙල්බර්න් අවධානම් ස්ථාන සංඛ්‍යාව ඉහළට – සමස්ත ලැයිස්තුව මෙන්න

කොවිඩ් ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව වැඩිවීමත් සමග මෙල්බර්න් නගරයේ තවත් ස්ථාන රැසක් අවධානම් කලාප ලෙස නම් කර තිබේ.

අවන්හල් / ශරීර සුවතා ස්ථාන ඇතුලු ස්ථාන මේ අතරට අයත්.

මෙම ස්ථාන Tier 01 හා Tier 02 ඝනයට නම් කර තිබේ.

මෙල්බර්න් නගරයේ සමස්ත අවධානම් ලැයිස්තුව පහතින් :

https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites