ඔස්ට්‍රේලියාවේදී සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී හෝ පවත්වාගෙන යාමේදී නව නීතියක් ???

ඔස්ට්‍රේලියාවේදී සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී හෝ පවත්වාගෙන යාමේදී නව නීතියක් ගෙන ඒමට මධ්‍යම රජය සලකා බලමින් සිටියි.

ඒ සඳහා points හෙවත් ලකුණු ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජය අදහස් කරමින් සිටියි.

පවුල්, ගෘහස්ථ හා ලිංගික හිංසනය පිළිබඳ පැවැත්වූ පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනය මගින් මෙම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජංගම දුරකථන සිම් පතක් ලබාගැනීම හෝ බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම වැනි කටයුත්තකදී අදාළ පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා 100 points හෙවත් ලකුණු 100 ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වේ.

එහිදී තම අනන්‍යතාව නිල වශයෙන් තහවුරු කළ හැකි ලේඛන හෝ හැඳුනුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වාසය කරන පුද්ගලයින්ට සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී හෝ පවත්වාගෙන යාමේදී ද මෙම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ ලකුණු 100 ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජය සලකා බලමින් සිටියි.

ඊට අමතරව Facebook වැනි සමාජ මාධ්‍ය ජාල, ඔස්ට්‍රේලියාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නන් හෝ eSafety කොමසාරිස් විසින් අදාළ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ තොරතුරු ඉල්ලා සිටින විට ඒවා ඔවුන්ට භාර දිය යුතු බව ද එම කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.

(SBS)

Today’s Top Stories – Monday 25th September, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »