2021 සිඩ්නි සහ කැන්බරා නගරවල ශීතාධිකම දිනය අද – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

2021 සිඩ්නි සහ කැන්බරා නගරවල ශීතාධිකම දිනය අද

2021 සිඩ්නි සහ කැන්බරා නගරවල ශීතාධිකම දිනය අද

මෙම වසරේදී සිඩ්නි සහ කැන්බරා නගරවලට බලපෑ ශීතාධිකම දිනය ලෙස අද දිනය සටහන්වී තිබේ.

අද සිඩ්නි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 09 ලෙස පැවති අතර කැන්බරා උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් සෘණ 02 ක් දක්වා පහත වැටී තිබුණා.

එමෙන්ම නැගෙනහිර වෙරළ ආශ්‍රිත නගර ගණනාවක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 0 ට ආසන්නව පැවති බවයි කාළගුණ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

COMMENTS