දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රදේශ සංක්‍රමණ ගිවිසුම්වල​ (Designated Area Migration Agreements) වෘත්තීන් ලැයිස්තුවේ ප්‍රධාන වෙනස්කම් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රදේශ සංක්‍රමණ ගිවිසුම්වල​ (Designated Area Migration Agreements) වෘත්තීන් ලැයිස්තුවේ ප්‍රධාන වෙනස්කම්

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රදේශ සංක්‍රමණ ගිවිසුම්වල​ (Designated Area Migration Agreements) වෘත්තීන් ලැයිස්තුවේ ප්‍රධාන වෙනස්කම්

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රදේශ සංක්‍රමණ ගිවිසුම්වල​ (Designated Area Migration Agreements) වෘත්තීන් ලැයිස්තුවේ ප්‍රධාන වෙනස්කම්

Major changes to the SA DAMA Occupations list.

පළමු වාර්ෂික සමාලෝචනයෙන් පසුව, දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් කරන ලද ප්‍රදේශ සංක්‍රමණ ගිවිසුම් (Designated Area Migration Agreements) දෙකෙහි (DAMAs) සැලකිය යුතු වෙනස්කම් කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය එකඟ වී ඇති බව නිපුණ හා ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ අංශය උපදෙස් දී ඇත​.

DAMA වෘත්තීය ලැයිස්තුව
සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය, නිෂ්පාදන, අධි තාක්‍ෂණික අංශ, කෘෂි ව්‍යාපාර සහ ආහාර නිෂ්පාදනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව DAMA යටතේ නව වෘත්තීන් රාශියක් ලබා ගෙන ඇත.
සම්පූර්ණ DAMA වෘත්තීය ලැයිස්තුව මෙතැනින් බලන්න.

https://www.migration.sa.gov.au/occupation-lists/dama-occupation-list

සහන සහ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා මාර්ග​
දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව අතිරේක ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ වයස් සහන ලබා දී ඇති අතර එය දැන් ස්ථිර වීසා බලපත්‍රයක් වෙත ගෙන යනු ඇත. වෘත්තීන් ගණනාවක් සඳහා සේවා පළපුරුද්ද අවශ්‍යතා වෙනස් කිරීම සුදුසුකම් ලත් ජාත්‍යන්තර උපාධිධාරීන්ට අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම පහසු කරයි.
ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලුම DAMA වෘත්තීන් දැන් තාවකාලික නිපුණතා හිඟ වීසා බලපත්‍රයෙන් (Temporary Skill Shortage visa) හෝ පුහුණු සේවා යෝජකයාගේ අනුග්‍රහය දක්වන ප්‍රාදේශීය වීසා (Skilled Employer Sponsored Regional visa) මගින් ස්ථිර පදිංචිය සඳහා මාර්ගයක් ලබා දෙනු ඇත.

නිපුණතා තක්සේරු කිරීමේ අධිකාරිය (Skills Assessing Authority)
දැනට විකල්ප කුසලතා තක්සේරු කිරීමේ අධිකාරියක් නොමැති නිපුණතා තක්සේරුවක් අවශ්‍ය වන වෘත්තීන් සඳහා නිපුණතා තක්සේරු කිරීමේ අධිකාරියක් ලෙස කටයුතු කිරීමට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු රජයට අනුමැතිය ලැබී තිබේ. මෙමඟින් කලින් නුසුදුසු වෘත්තීන් පුහුණු සංක්‍රමණ සඳහා ලබා ගත හැකි අතර, එම තනතුරු පුරවන කම්කරුවන් නිසි පරිදි නිපුණතා ඇති බව සහතික කරයි.

නිපුණතා සහ ව්‍යාපාර සංක්‍රමණ අංශය දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු සේවා යෝජකයන් සමඟ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවල නිපුණතා හිඟතාවයන් සපුරාලීමට හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමට කැපවී සිටී.

වැඩි විස්තර​: https://www.migration.sa.gov.au/news-events/dama-program-changes

COMMENTS