06/10/2020 ප.ව. 6.02 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​.. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

06/10/2020 ප.ව. 6.02 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​..

06/10/2020 ප.ව. 6.02 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​..

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන 06/10/2020 ප.ව. 6.02

High risk locations in Victoria 06/10/2020 6.02pm updated.

  • Coles Williamstown (30/09, 7pm – 10pm)
  • Aldi Keysborough (01/10, 3.45pm – 4pm)
  • Coles Westfield Southland (02/10, 4.45pm – 5.15pm)

 

COMMENTS