බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා Skilld Visa රැකියාවලට සංශෝධන රැසක් – Graduate Occupation ලැයිස්තුවට නව රැකියා 32 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා Skilld Visa රැකියාවලට සංශෝධන රැසක් – Graduate Occupation ලැයිස්තුවට නව රැකියා 32 ක්

බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා Skilld Visa රැකියාවලට සංශෝධන රැසක් – Graduate Occupation ලැයිස්තුවට නව රැකියා 32 ක්

බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ Graduate Occupation ලැයිස්තුවට අලුතින් වෘත්තීන් 32 ක් එකතු කර තිබේ.

 • Accountant (General) (221111)
 • Aeroplane Pilot (231111)
 • Architect (232111)
 • Barrister (271111)
 • Commodities Trader (222111)
 • Drainer (334113)
 • Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher (241111)
 • Educational Psychologist (272312)
 • Finance Broker (222112)
 • Financial Brokers (NEC) (222199)
 • Financial Dealers (NEC) (222299)
 • Financial Investment Adviser (222311)
 • Financial Investment Manager (222312)
 • Financial Market Dealer (222312)
 • Flying Instructor (222312)
 • Horse Trainer (361112)
 • Insurance Broker (222113)
 • Maintenance Planner (312911)
 • Management Accountant (221112)
 • Occupational Health and Safety Advisor (251312)
 • Primary School Teacher (241213)
 • School Principal (134311)
 • Secondary School Teacher (241411)
 • Solicitor (271311)
 • Special Needs Teacher (241511)
 • Stockbroking Dealer (222213)
 • Taxation Accountant (221113)
 • Teacher of the Hearing Impaired (241512)
 • Teacher of the Sight Impaired (241513)
 • Urban and Regional Planner (232611)
 • Welfare Worker (272613)

හෙද වෘත්තීන් සඳහා WASMOL Schedule 1 යටතේ අයදුම් කිරීමට බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ ඕනෑම ස්ථානයකින් රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් තිබීම දැන් වලංගු වේ.

 • Registered Nurse (Child and Family Health) (254413)
 • Registered Nurse (Community Health) (254414)
 • Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415)
 • Registered Nurse (Developmental Disability) (254416)
 • Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) (254417)
 • Registered Nurse (Medical) (254418)
 • Registered Nurse (Medical Practice) (254421)
 • Registered Nurse (Mental Health) (254422)
 • Registered Nurse (Paediatrics) (254425)
 • Registered Nurse (Perioperative) (254423)
 • Registered Nurse (Surgical) (254424)
 • Registered Nurses nec (254499)

Social Worker වෘත්තීය WASMOL Schedule 1 වෙත දැන් අලුතින් ඇතුලත්කර ඇත.

 • Social Worker (272511)

 

SOURCE : https://migration.wa.gov.au/services/skilled-migration-western-australia/latest-news