වික්ටෝරියා ජනතාවට තමන්ගේම නිවසක් මිළදී ගැනීමට නව වැඩපිළිවෙලක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ජනතාවට තමන්ගේම නිවසක් මිළදී ගැනීමට නව වැඩපිළිවෙලක්

වික්ටෝරියා ජනතාවට තමන්ගේම නිවසක් මිළදී ගැනීමට නව වැඩපිළිවෙලක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ජනතාවට තමන්ගේම නිවසක් මිළදී ගැනීමට ප්‍රාන්ත රජය විසින් නව වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දී තිබේ.

පුද්ගලයන් 3000 ක් සඳහා සෙත සැළසෙන එමගින් ඩොලර් මිලියන 500 ක අරමුදලක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතයි.

අවුරුදු 18 ට වැඩි, කොන්දේසි සපුරාලන ඕනෑම අයෙකුට මේ සඳහා අයදුම් කල හැකිය.

පළමුවෙන් සියයට 05 ක මුදලක් තැන්පත් කල යුතු අතර අදාළ දේපළ ඇපයට තබාගෙන ප්‍රාන්ත රජය විසින් ඉතිරි මුදලෙන් 1/4 ක් ලබාදීමට නියමිතයි.

මෙල්බර්න් සහ Geelong ප්‍රදේශවල දේපළක් නම් ඩොලර් 950,000 නොඉක්මවිය යුතු අතර අනෙක් ප්‍රදේශවල නම් ඩොලර් ලක්ෂ 06 නොඉක්මවිය යුතුයි.

අදාළ අයදුම්කරුවන් වාර්ෂිකව ඩොලර් 125,000 කට නොඅඩු ආදායමක් ලැබිය යුතු වනවා.

source : https://7news.com.au/business/housing-market/vic-launches-500m-fund-to-help-homebuyers-c-4181161?fbclid=IwAR2Rzq1ZDeFjEIfFj7bJu03YpJC6IJxDX3e57BpaOolYv14O8G7sh5oiAGU