ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදය සහ රැඩිකල් මතවාද දරන්නන්ට එරෙහිව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ නව නීති – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදය සහ රැඩිකල් මතවාද දරන්නන්ට එරෙහිව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ නව නීති

ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදය සහ රැඩිකල් මතවාද දරන්නන්ට එරෙහිව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ නව නීති

ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදය සහ රැඩිකල් මතවාද දරන්නන්ට එරෙහිව නව නීතියක් සම්මත කර ගැනීමට වික්ටෝරියා පාර්ලිමේන්තුව සූදානම් වෙයි.

The Terrorism (Community Protection) Amendment Bill 2021 අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සභාගත විය.

අන්තවාදී අදහස් දරන පුද්ගලයන් පිලිබඳ තොරතුරු වාර්තා වූ වහා ඔවුන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් පිළිබඳ හඹාගොස් තොරතුරු සොයා ගැනීමට නව පණතින් වැඩි ප්‍රතිපාදන සැළසේ.

එමෙන්ම the Terrorism (Community Protection) Act 2003 පණත තවත් වසර 10 කට දීර්ඝ කිරීම ද නව පණත හරහා සිදුවේ.

එය ලබන දෙසැම්බර් 01 වනදායින් අවසන්වීමටයි නියමිත වූයේ.