මෙල්බර්න් කොවිඩ් අවධානම් ලැයිස්තුව 860 ඉක්මවයි

මෙල්බර්න් නගරයේ කොවිඩ් අවධානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව 860 ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

ඊයේ දිනයේදී තවත් ආසාධිතයන් 64 ක් වාර්තාවීමත් සමග ඔවුන් ආ ගිය තැන් ලැයිස්තුවක්ද අවධානම් ලේඛණයට ඇතුළත් කෙරිණ.

Tier 01 හා Tier 02 ඝනයට අයත් ස්ථාන මේ අතර වෙයි.

New Tier 1 exposure sites

Anyone who visited these sites is required to get tested and isolate for 14 days.

 • Alpass & Associates, Kilsyth on August 23 from 9:00am – 5:30pm
 • Catch Distribution Centre Truganina on August 24 from 2:00pm – 10:30pm and August 23 from 2:00pm – 10:30pm
 • Fernwood Fitness Shepparton – Konga Class on August 20 from 9:00am – 10:15am
 • Borgcraft PtyLtd, Altona on August 24 from 5:30am – 4:00pm and August 23 from 5:30am – 4:00pm
 • Sir Ian McLennan Centre, Mooroopna, all day on August 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19
 • Barakat International Goods, Hoppers Crossing on August 16 from 10:00am – 8:00pm, August 17 from 10:00am – 8:00pm, August 18 from 10:00am – 8:00pm, August 19 from 10:00am – 8:00pm, August 20 from 10:00am – 8:00pm, August 21 from 10:00am – 8:00pm, August 22 from 10:00am – 8:00pm, August 23 from 10:00am – 8:00pm and August 24 from 10:00am – 1:30pm
 • Croydon Medical Centre on August 20 from 7:46pm – 8:45pm
 • Carls Junior Shepparton, Kialla on August 22 from 6:30pm – 8:45pm
 • Total Health Chiropractic Torquay on August 20 from 6:00pm – 7:45pm
 • Derrimut 24:7 Gym, Newcomb on August 17 from 9:30am – 11:00am and August 19 from 9:55am – 11:30am
 • Commonwealth Bank Keilor Downs Branch on August 24 from 8:30am – 4:00pm and August 25 from 8:30am – 1:30pm

New Tier 2 exposure sites

Anyone who attended these sites is required to get tested and isolate until a negative result is received.

 • Coles Brandon Park, Wheelers Hill on August 22 from 5:30pm – 6:25pm
 • Coles Kilsyth on August 23 from 10:00am – 11:00am
 • Fernwood Fitness Shepparton on August 20 from 9:00am – 10:15am
 • Woolworths Fishermans Bend, Port Melbourne on August 23 from 12:45pm – 1:06pm
 • Boost Juice – The Glen Shopping Centre on August 22 from 2:45pm – 3:03pm
 • Kumar’s Sweets Tarneit, Hoppers Crossing on August 22 from 3:30pm – 4:00pm
 • Coles Wyndham Village Shopping Centre, Tarneit on August 22 from 3:30pm – 4:30pm
 • Bakers Delight, Kilsyth on August 23 from 10:00am – 11:00am
 • Vibe Nutrition Boronia on August 22 from 11:20am – 12:50pm
 • Woolworths Metro Brunswick on August 21 from 10:56am – 11:30am
 • Coles Taylors Hills on August 23 from 11:30am – 12:10pm
 • Woolworths Williamstown on August 20 from 6:30pm – 7:15pm
 • IGA East Altona on August 19 from 9:50am – 10:15am, August 20 from 4:55pm – 5:20pm and August 24 from 9:20am – 9:50am and 1:45pm – 2:10pm
 • Edwards Family Meats , Newport on August 17 from 4:45pm – 5:20pm
 • Woolworths Shepparton on August 20 from 8:50pm – 9:33pm
 • Ramsey Pharmacy Altona North on August 23 from 10:40am – 11:05am
 • Coles Yarraville on August 21 from 2:25pm – 3:00pm and August 23 from 10:55am – 11:25am
 • Cellarbrations Newport on August 21 from 2:21pm – 3:00pm
 • Coles Waurn Ponds on August 14 from 4:00pm – 5:00pm and 11:45pm – 11:59pm and August 15 from 12:00am – 12:30am, 3:00pm – 3:45pm and 10:45pm – 11:30pm
 • 7-Eleven Brandon Park Shopping Centre, Wheelers Hill on August 22 from 8:50am – 9:24am
 • Chemist Warehouse Chadstone on August 24 from 4:55pm – 5:20pm
 • Vernon’s Fish & Chippery on August 24 from 1:15pm – 1:40pm
 • Coles Vermont South Shopping Centre on August 23 from 10:00am – 10:30am
 • Bunnings Vermont South on August 23 from 8:55am – 9:45am
 • The Rollin Dough, Sunshine on August 21 from 8:30pm – 9:15pm
 • Agha Juice Centre, Sunshine on August 21 from 8:15pm – 9:00pm
 • Domino’s Pizza Sunshine West on August 21 from 7:35pm – 8:15pm
 • Apnar Bazaar West, Tarneit West on August 23 from 11:55am – 12:40pm
 • Cheap Essentials – Wyndam Village Shopping Centre, Tarneit on August 22 from 3:50pm – 4:30pm
 • Xavier’s Kebabs, Geelong on August 18 from 11:45pm – 1:00am
 • Carnovale Pharmacy & Supercare Pharmacy, Yarraville on August 21 from 9:00am – 9:40am
 • Fitzgeralds Farm Fresh Meats, Kyabram on August 21 from 8:40am – 9:20am
 • Coles Hoppers Crossing Shopping Centre on August 23 from 11:40am – 12:30pm
 • ALDI Echuca on August 20 from 5:10pm – 5:55pm
 • Bakers Delight Kyabram on August 21 from 10:15am – 10:56am
 • Woolworths Kyabram on August 21 from 9:40am – 10:50am and August 22 from 10:25am – 11:20am
 • Acai Brothers, Port Melbourne on August 22 from 2:20pm – 3:30pm
 • Tram Route 6 from Stop 132 Sydney Road / Moreland Road to Stop 128 Mitchell St / Holmes St on August 22 from 3:35pm – 3:39pm
 • Tram Route 19 from Stop 27 Brunswick Tram Depot to Stop 23 Moreland Road / Sydney Road on August 22 from 3:32pm – 3:33pm
 • Tram Route 19 from Stop 23 Victoria Street / Sydney Road to Stop 27 Brunswick Tram Depot on August 22 from 2:56pm – 3:00pm
 • Tram Route 19 from Stop 23 Moreland Road / Sydney Road to Stop 23 Victoria Street / Sydney Road on August 22 from 2:29pm – 2:34pm
 • Tram Route 6 from Stop 128 Mitchell Street / Holmes Street to Stop 132 Sydney Road / Moreland Road on August 22 from 2:22pm – 2:26pm
 • Tram Route 6 from Weston Street / Lygon Street to Albert Street / Lygon Street on August 23 from 3:33pm – 3:36pm
 • Tram Route 6 from Blyth Street / Lygon Street to Brunswick Road / Lygon Street on August 23 from 4:04pm – 4:08pm
 • Aldi – Plenty Valley Shopping Centre, South Morang on August 22 from 4:00pm – 8:00pm
 • Woolworths – Sunshine Market Place on August 23 from 5:00pm – 6:30pm
 • Cignall – Sunshine Market Place on August 23 from 5:00pm – 6:30pm
 • Commonwealth Bank Coburg on August 20 from 12:54pm – 1:35pm
 • Shell Coles Express Westgate North, Port Melbourne on August 24 from 3:50am – 4:27am
 • I-MED Radiology Network, Hoppers Crossing on August 12 from 9:19am – 10:30am
 • Prestige The Tile People – Shepparton on August 19 from 2:00pm – 2:45pm
 • Caresaver Discount Chemist (Pharmacy), Truganina on August 22 from 2:40pm – 3:55pm
 • Lara Post Office on August 16 from 11:55am – 12:40pm and August 19 from 1:15pm – 2:00pm
 • Woolworths Williamstown on August 19 from 1:30pm – 2:07pm
 • Coles – Taylors Hill Village Shopping Centre on August 23 from 11:30am – 12:10pm
 • Priceline Pharmacy Williams Landing Shopping Centre on August 24 from 12:20pm – 1:00pm
 • Woolworths – Williams Landing Shopping Centre on August 24 from 12:30pm – 1:13pm
 • Chemist Warehouse Hoppers Crossing – Supercare Pharmacy on August 24 from 12:40pm – 1:30pm
 • The Good Guys Geelong, South Geelong on August 18 from 12:40pm – 2:05pm
 • Five Star Deli – Keilor Central Shopping Centre, Keilor Downs on August 24 from 4:30pm – 5:00pm
 • Keilor Central Shopping Centre, Keilor Downs on August 24 from 8:30am – 5:30pm
 • ALDI – Keilor Central Shopping Centre, Keilor Downs on August 24 from 3:35pm – 4:45pm
 • Caltex Woolworths Bellarine, Newcomb on August 24 from 4:15pm – 4:45pm
 • BP Westbound Little River on August 16 from 6:15pm – 6:45pm
 • Shell Coles Express Geelong on August 18 from 1:40pm – 2:15pm
 • Woolworths Geelong West on August 18 from 2:00pm – 4:00pm
 • Panny Thai, Geelong on August 18 from 7:05pm – 7:35pm
 • Noodle Box Geelong on August 18 from 6:30pm – 7:00pm
 • Kebabs on High, Newcomb on August 18 from 8:05pm – 8:35pm
 • Hungry Jack’s Burgers Newcomb on August 24 from 4:00pm – 4:30pm
 • Biryani King, Geelong on August 18 from 9:10pm – 9:40pm
 • McDonald’s Geelong Central on August 18 from 7:25pm – 8:00pm
 • APCO East Geelong on August 18 from 7:15pm – 7:45pm
 • Drago’s Dairy Produce Hall – Queen Victoria Market, Melbourne on August 22 from 7:34am – 8:45am
 • Padre Coffee Brunswick East, Brunswick East on August 23 from 11:46am – 12:31pm
 • Woolworths Preston South – Preston South Shopping Centre on August 22 from 10:28am – 11:05am
 • Chemist Warehouse Hoppers Crossing – Supercare Pharmacy, Hoppers Crossing on August 23 from 7:15pm – 7:46pm
 • Footscray Plaza Shopping Centre on August 26 from 11:15am – 12:15pm
 • Coles Footscray on August 26 from 11:30am – 12:15pm
 • Commonwealth Bank ATM on Paisley Street, Footscray on August 23 from 9:15pm – 9:45pm
 • Shell Coles Express Laverton North on August 23 from 3:25pm – 3:55pm
 • Subway Laverton North on August 23 from 12:45pm – 1:15pm
 • Wot A Kebab Mooroolbark on August 21 from 6:30pm – 7:20pm
 • Brandon Park Shopping Centre, Wheelers Hill on August 21 from 12:50pm – 2:10pm
 • Yens Chinese Restaurant, Croydon on August 22 from 6:50pm – 7:50pm
 • Bottlemart @ Exeter Cellars, Croydon North on August 22 from 12:00pm – 12:50pm and 6:20pm – 7:15pm
 • Cold Rock Lilydale on August 21 from 8:40pm – 9:45pm
 • 7-Eleven Melb Swanston St, Melbourne on August 20 from 9:35am – 10:07am
 • Laguna QV Supermarket, Melbourne on August 20 from 5:00pm – 6:05pm
 • Olsen Place Tattslotto, Broadmeadows on August 17 from 1:05pm – 1:35pm
 • Priceline Pharmacy Croydon Central on August 21 from 9:58am – 10:35am
 • The French Quarter Patisserie, North Melbourne on August 21 from 11:30am – 12:30pm

 

Pic – AAP

සිඩ්නි වෙස්ට්ෆීල්ඩ් සාප්පු සංකීර්ණයේ පිහි ඇනුමෙන් 7ක් ජීවිතක්ෂයට

සිඩ්නි හි නැගෙනහිර වෙස්ට්ෆීල්ඩ් බොන්ඩි හන්දියේ සාප්පු මධ්‍යස්ථානයේදී සිදු වූ පිහි ඇනුමෙන් සහ වෙඩි තැබීමෙන් ප්‍රහාරකයා ඇතුලු පුද්ගලයන් 7දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා.

Read More »

සිඩ්නි සාප්පු සංකීර්ණයේ පිහි ඇනුමෙන් 4ක් ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇතැයි තොරතුරු

සිඩ්නි වෙස්ට්ෆීල්ඩ් හි සාප්පු සංකීර්ණයක සිදු වූ පිහි ඇනුම් සහ වෙඩි තැබීමේ සිදුවීම හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු මියගොස් ඇතැයි වාර්තා වනවා.

Read More »

සිඩ්නි සාප්පු සංකීර්ණයක පිහි ඇනුමක් සහ වෙඩි තැබීමක්

සිඩ්නි නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ වෙස්ට්ෆීල්ඩ්හි සාප්පු මධ්‍යස්ථානයක් තුළ සිදු වූ පිහි ඇනුමක් සහ වෙඩි තැබීමකින් පසු ජනතාවට ඉවත්වන ලෙසට දැනුම් දී තිබෙනවා.

Read More »

සංක්‍රමණිකයන්ගේ බවට සැක කෙරෙන මළ සිරුරු දෙකක් හමුවෙයි

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ කන්ටේනරයක තිබී පුද්ගල මළ සිරුරු දෙකක් සොයා ගැනීමෙන් පසු පොලිසිය විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »