තවත් ආසාදිතයින් 64 ක් – වික්ටෝරියා සක්‍රිය ආසාදිතයින් 700 ඉක්මවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

තවත් ආසාදිතයින් 64 ක් – වික්ටෝරියා සක්‍රිය ආසාදිතයින් 700 ඉක්මවයි

තවත් ආසාදිතයින් 64 ක් – වික්ටෝරියා සක්‍රිය ආසාදිතයින් 700 ඉක්මවයි

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 64 ක් හමුව ඇත.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 701 කි.

ඊයේ දිනයේදී (27) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 55,333 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 35,753 ක් ලබා දී තිබේ.